BCRM114D Проект: Четене и разбиране на текст

Анотация:

Курсът е във вид на самостоятелна работа и е едносеместриален.

Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език чрез четене и разбиране на текстове според нивата на ТРКИ.

разширяване и обогатяване уменията за четене, придобити в курсовете по подготовка за изпити за международни сертификати по руски език;

развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи общуване на чужд език в ежедневието, в личния живот и професионалната сфера, при пътуване в страната, където се говори съответния език;

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

граматични, лексикални и синтактични структури, позволяващи на обучаваните да разбират писмена и устна реч и да се изразяват писмено и устно в ситуации от ежедневието, на работното място и в страната, където се говори съответния чужд език;

функционално-комуникативни фрази и изрази, с които дори и без предварителна подготовка могат да комуникират на позната тема от личен характер или свързана с ежедневието и да се справят с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори езикът.

2) могат:

при четене да разбират текстове, които съдържат предимно всекидневна или свързана с работата лексика; да разбират пожелания, чувства и събития в писмен текст; да четат къси и дълги тексове, свързани с лични и професионални интереси, като намират в тях важни места; да четат научно-популярни текстове, къси разкази, материали за различни страни и народи;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво или успешно издържан изпит от предишен курс по език.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Характеристики на текса. Текстуалност, кохезия, кохерентност.
  2. Стратегии при четене на текст
  3. Разширяване и обогатяване на уменията за четене и тълкуване на текст

Литература по темите:

Birch, Barbara M. (2002) English L2 Reading. Getting to the Bottom, Mahwah, New Jersey & London, Lawrence Erlbaum.

Grabe, William, & Fredericka L. Stoller (2002) Teaching and Researching Reading, Harlow (U.K.), Longman (Applied Linguistics in Action Series).

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Редовно участие в занятията.