BCRM103D Културологични основи на комуникацията

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа във формата на лекции и интерактивни семинари. Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Kурсът се чете на български език.

Основната цел на курса е да формира у студентите социокултурна компетентност, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за реализация им в сферата на бизнеса.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

културните измерения на комуникацията, необходими за водене на международни преговори и участие в интернационални екипи;

културните сходства и различия при осъществяването на международна стопанска дейност и управление на смесени фирми и транснационални корпорации.

2) могат:

да идентифицират културните сходства и различия;

да си формират собствена концепция за културната конвергенция и културната дивергенция;

да третират културните различия като конкурентни предимства.


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Боева Б. Фирмено управление в международния бизнес. УИ Стопанство, 1995.

2. Василева А.- Комуникации в международния бизнес. Консулт Аг. 2002.

3. Мадъкс Р. Как се създава екип. Инсико, 1992.

4. Панайотов Д.Психология на бизнеса. Сиела, 2001.

5. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

6. Godard A., V.Lenhardt Transformational Leadership. Shared dreams to success. Palgrave, NY, 2000.

7. Vlamis A., Smart Leadership. Publications Devision, N.Y., 1999.

Средства за оценяване:

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.