BCRM102D Психология и етика на деловото общуване

Анотация:

Курсът въвежда в основните теоретични и емпирични подходи към общуването, като акцентът се поставя върху професионалния и деловия му контекст.

Основната цел е студентите да се запознаят с водещите утвърдени социално-психологически концепции за процеса на общуване и да придобият базисни знания и умения, които да допринесат за подобряване на комуникативната им компетентност.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Николай Чирпанлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Видовете комуникация и основните фактори, които влияят върху процеса на общуване.

Взаимодействието между вербалната и невербалната страна на общуването.

2) могат:

Да отчитат особеностите на комуникативната ситуация и да използват подходящи речеви средства и етикет

Да развиват комуникативните си умения и в частност, презентационните си умения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да имат представа за взаимовръзката език-общуване.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бенекдитова, В. Деловая репутация: Личность, культура, етика, имидж делового человека М., 1996.

2. Гойхман, О., Надеина, Т. Основы речевой коммуникации. М., 1997.

3. Дебольский, М. Психология делового общения, М. 1992.

4. Джонев, С. Социална психология, т. 2. Общуване. Личност. София,1996.

5. Клейтън, П. Езикът на тялото на работното място. София, 2001.

6. Кузин, Ф. Культура делового общения. М., 1997.

7. Жуков, Ю. Диагностика и развитие компетентности в общении. М., 1990.

8. Каменскоя, Е. Психология и етика делового общения. Ростова на Дону, 2004.

9. Капони, В. В., Новак, Т. Как да представя себе си. София, 1995.

10. Карандашев, В. Основы психологии общения. Челябинск, 1990.

11. Лавриенко, В.(Ред.) Социальная психология и етика делового общения, М., 1995.

12. Панфилова, А. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Санкт Петербург, 2004.

13. Пийз, А., Гарнър, А. Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите.София, 2000.

14. Повеляева, М. Психология и етика делового общения. Ростов на Дону, 2004.

15. Руменчев, В. Невербална комуникация в публичана реч и деловоот общуване. София, 2006.

16. Рысбеков, Т., Ломоносов, И. Психология и етика делового общения, Уральск, 2008.

17. Фомин, Ю. Психология деловото общения. Минск, 2000.

Средства за оценяване:

: Крайната оценка се формира на базата на 1 заключителен тест, на 2 писмени казуса, на изводите от 1 практическо занятие и устен изпит.