GEOM214D Публична археология

Анотация:

Публичната археология е съвременна дисциплина, чиято цел е да представя и анализира, както новите, така и отдавна известните открития и находки, формиращи културното наследство пред широка публика. В този смисъл, тя представлява интерес за отделни представители на политическите и културни кръгове, ангажирани с историческата и национална идентичност в днешните български земи. Това са историци, етнографи, археолози, специалисти от широката общност на мениджмънта на паметниците на културата. В общ интердисциплинарен смисъл, публичната археология е единственото средство за разбиране значението на емпиричния материал, открит при стари или нови теренни проучвания.

Основната цел на курса е да запознае студентите с развитието и смисъла на археологическата наука, нуждата от защита и социализиране на археологическите обекти и тяхното отношение към историческата памет в днешното общество. Съвременното законодателство и икономически предпоставки дават достатъчни възможности за обща дискусия за това, кое е "лицето на нацията" в актуален европейски мащаб. Широката общественост не е запозната с фактическото състояние на видимото културно наследство, а неговото представяне в атрактивна форма гарантира интерес и развитие на определени отрасли на туризма. Нуждата от излизане извън строго специализирания език на археологическата наука предпоставя привличането на повече специалисти и представянето на проблемите на културното наследство в интердисциплинарен мащаб.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познават основните правила и принципи на археологическото проучване, историята и бъдещото развитие на археологическата наука; главните принципи при опазване и защита на паметници на културата, както и тяхната социализация и създадената за целта нормативна база

2) могат:

Студентите ще могат адекватно да се включват в различни спорни дискусии по проблемите на популяризирането на културното наследство; сами да представят паметници на културата, използвайки езика на туризма, предназначен за широка публика; взимат участие в теренни археологически проучвания


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в археологията - І част. Основни археологически понятия и термини. Студентите се запознават с основните аспекти на археологическия понятиен апарат, абсолютно необходим както при провеждане на съответните археологически изследвания, така и при изучаване основните моменти от развитието на тази наука. Акцентира се и върху "революция в археологията" , като най-важен момент в развитието на тази наука и превръщането й в поле на приложение достиженията на атомната физика, физико-химичните науки и естествените науки.
 2. Увод в археологията - ІІ част. Представени са основните моменти от историята на археологията - от времето на колекционерите и антикварите- до превръщането й самостоятелна научна дисциплина пред 19 век.Едновременно с това е акцентирано върху връзката на археологията с антропологията. Представени са и някои от големите имена в археологическите изследвания от последните 200 години в Европа, Азия и Америка.
 3. История на археологическите изследвания в България. В тази лекция се проследяват историята и развитието на археологическите изследвания в България - от времето непосредствено след Освобождението до наши дни. , а така също и житейския и научен път на някои от най- известните български археолози, както и на тези чуждестранни учени, които работят върху изследване миналото на българските земи.
 4. Големите открития на българската археология. Представени са основните етапи в развитието на българската археология в областта на праисторията, античността, тракологията, средновековието, нумизматиката и епиграфиката и съпътствуващите ги значими открития на българската археология, включително и тези, които се превърнаха в световни сензации.
 5. Първите музейни сбирки. Студентите се запознават с историята на музейното дело у нас от края на 19 век и целия 20 век, както и с проблемите, които са стояли и стоят пред изследователите на миналото на българските земи. В сбита форма е представен институционното развитие на българското музейно дело.
 6. Публичната археология- като феномен в съвременото културно развитие на САЩ и Европа. В тази лекция се запознават студентите със самото възникване на "Публичната археология" - първоначално в САЩ, като се проследвява развитието на публичната археология в някои от най- напредналите държави и фактическото и юридическо състояние на археологическите изследвания и съответните правни норми, които са свързани с него.
 7. Публичната археология в България. В лекцията се представят основните археологически и културни паметници в днешните български земи от гледна точка на тяхното имплантиране в околната среда и културният и обществен резонанс върху общественото мение, съхранението на историческата памет и национално самочувствие.
 8. Иманярството като културен геноцид. Българската културна и правна действителност в края на 20 и началото на 21 век.
 9. Археологически, културен, екологичен туризъм в България. Състояние на проблема и перспективи на развитие. Същност и причина за стагницацията.
 10. Същност и практическо значението на ЗАКОН за паметниците на културата и музеите. Българското законодателство и археологията.Археологическа карта на България
 11. Археология и образование. В лекцията са представени предизвикателствата и възможностите за популяризирането на резултатите от археологическите проучвания чрез образователната система в началните, средните и висшите училища.
 12. Частно финансиране на археологически проучвания. Правна уредба и съвременни проблеми. Видове частно финансиране и история с примери от световната и европейска практика. Възможности за частно финансиране в условията на 21 в. и икономическите условия в България и Балканите
 13. Археология и идеология. Археологията като част от идеологичния апарат на политиката в европейските държави. Археология и национализъм. Археология и тоталитаризъм. Археология и демокрация. Мястото на археологията в системата на самоопределяне и определяне от "другите". Съвременни предизвикателства.
 14. Медии и археология. Видове медии и представяне на археологическите проучвания в комуникационното пространство. Популяризиращи и специализиращи предавания. Примери от близкото минало и настояще.
 15. Проект Троя- 1988- 2003. Модел на създаване на национален археологически парк.

Литература по темите:

Записки на лектора в Мудъл

1994. "Началото", съставител Иван Гацов,

1997 "Човекът зад находките" ,съставител Иван Гацов,

8TH EAA Annual Meeting, 24-29 September 2002, Thessaloniki, Hellas, Abstract books. .Session:Public Archaeology 143-147, European Association of Archaeologists

ЗАКОН за паметниците на културата и музеите