APLM114D Проект: Конфликт и насилие

Анотация:

Проектът е насочен към придобиване на задълбочено знание за причините и различните контексти, в които се появява етно-национално насилие и развиване на умения за анализ на тези причини.

прочети още
Културна и социална антропология ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знания:

основни теории за разбирането и тълкуването на вътрешнокултурни и междукултурни конфликти

Умения:

да прилагат наученото при анализ на съвременни религиозни, политически и национални конфликтни по света и на Балканите


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават основни компетенции върху антропологичните теории.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Студентите ползват литературата към курса за конфликт и насилие. Конкретни заглавия се предоставят след конкретизиране на изследователската тема за доклад.

Средства за оценяване:

• Курсова работа

• Участие в дискусии