APLM112D Семинар: Антропологични четения

Анотация:

Семинарът се провежда два пъти месечно с участието на гост-лектори от различни университети в България и чужбина. Всяка сбирка предвижда освен лекцията време за дискусия с присъстващите студенти. Акцентът е върху представянето на актуални изследователски и приложни проекти.

Основните цели на семинара са:

• Да се представят и дебатират резултатите от текущи изследователски проекти на различни преподаватели от България и чужбина.

• Да се запознаят студентите с актуални теми и проблеми на изследване в съвременната антропология у нас и в чужбина.

• Да се научат студентите да участват в научен дебат.

прочети още
Културна и социална антропология ДО

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти получават знания за актуални изследователски проблеми в съвременната антропология, както и за тенденциите в развоя на социокултурната антропология в България и чужбина през последните години.

Студентите усвояват умения за участие в научен дебат и за подготвяне на аргументирани устни и писмени научни изкложения.
Предварителни изисквания:
Основни познания по антропология и методи на изследване в социалните науки

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата се посочва от отделните лектори.

Средства за оценяване:

Разработване на курсова работа по една от представените през семестъра теми.