MEDM104D Стандарти за електронно управление в здравеопазването

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност: теоретични аспекти по проблема – 24 часа. работни семинари – 2 часа, практически занимания – 4 часа, разработване на лично ( или групово) портфолио.

• Преподава се за пръв път в BG и се съобразява с предварителната квалификация на студентите – лекари, юристи и специалисти по здравни грижи. За целта се представя начална теоретична част, посветена на електронното здравеопазване и неговите модалности и на някои достъпни стандарти в областта. Търси се работещ вариант за академична и практическа информация, балансиран между известни български „добри практики” и световни иновации при внедряване и работа с такива стандарти. Тя е единствения световен модел за информационен мениджмънт в медицината, който ще позволи да се търсят масови решения и внедрителски адаптации, базирани и на стандартизираната информация.

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? Какво е електронно здравеопазване и основните му модалности

? Познават превъплъщенията - като история на развитието- от медицинска кибернетика до телемедицина и високотехнологична медицина, както и основните тези по създаване на електронно здравно (медицинско) досие.

? Познават работещи и проектни варианти за компютърни версии на хартиените носители на медицинска информация – процедурата по електронизация на документалното стопанство - като стандарти на представяне и при виртуален транспорт (консултации).

? Като метод и методика за работа системата телемедицина, един модерен етап при развитие на Информационните системи в ресора.

2) могат:

• Да боравят с електронни документи като входове и изходи на Информационни системи и притежават готовност и умения за внедряването им

• Да предлагат работещи варианти при стандартизиране на документално стопанство и архиви по профили

• Да търсят BG стандарти и оценяват облигатното им внедряване, за да са възможни версии на множествен достъп, интегрирана употреба и развитие

• Да търсят източници за стандартизационни процедури – вкл. и европейски стандарти, които да анализират


Предварителни изисквания:
• няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

1. Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13:978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009 –

2. Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13: 978-954-535-515-8, Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008

3. CD “Регламенти за използване на информационни източници”, автори: Ж.Винарова, П.Михова,ISBN 978-954-535-678-0, НБУ, София, 2011

4. CD „Кръгла маса и Workshop „Профилактичната телемедицина”, автори: П.Михова, Ж.Винарова, ,ISBN 978-954-535-684-1, НБУ, София, 2011

5. Винарова Ж., П.Михова Монография „Здравната информация като социален регулатор”, , ISBN 978-954-09-0726-0, 2012, Издателство "Захарий Стоянов"

6. CD „Регламенти и стандарти в медицината”, редколегия: Ж.Винарова, Г.Сачанска, П.Михова, А.Петков, съставител:П.Михова, ISBN 978-954-535-752-7, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/med13/

7. Асенова Д., П.Михова, МОНОГРАФИЯ Модел на ЕЗД за АГ практиката, ISBN 978-954-8628-78-5, БГ книга,, София, 2014

8. CD “Informatics and Translational Issues in the Field of Genomic Signal Processing”, author: Ivan Ivanov, compiler: P.Mihova, ISBN 978-954-535-828-9, NBU, Sofia, 2014

9. CD “IT technologies in contemporary medicine development”, compiler: P.Mihova, ISBN 978-954-535-843-2, NBU, Sofia, 2014

10. П.Михова, МОНОГРАФИЯ Софтуерни решения в медицината и здравеопазването, Бг-Книга, София, 2015, ISBN 978-619-7198-16-4

11. CEN/TC251 Short Strategic Study: Health Information Infrastructure - Date: 2000-05-11;

12. Status Report 2002: Electronic Health Records - C. Peter Waegemann;

13. Речник и учебник по Телемедицина – издание НБУ, автори на учебника и превод от английски език на “European Telemedicine Glossary”, Glossary of standards, concepts, technologies and users, edited by DG INFSO, May 2001, editor d-r Luciano Beolchi, Ж.Винарова и М.Вуков, ISBN954-535-269-8, София, 2002

14. Health information standards manifesto by Thomas Beale rev. 2.6 – 2001;

15. Beale, Thomas. Archetype 2001;

16. HL7 version 3. http://www.hl7.org/;

17. CEN TC 251 EHCRA standards. http://www.centc251.org/;

18. CEN – TC 13606 – European pre-standard for Health informatics;

19. World Health Organization www.who.int;

20. WHO Europe. Health 21 – health for all into the 21st century. European Health for All series No. 5;

21. Copenhagen: WHO, 1999;

22. CEN/BTTF 142/N43;

23. Kalo I. Development of quality of health systems in Europe. Euro health 2000; 6: 5, 20-3;

24. World Health Report 2000 – Health systems: Improving performance. Geneva: WHO, 2000 www.who.int/whr/;

25. Klazinga N. Re-engineering trust: adoption and adaptation of four external quality assurance models in Western;

26. European health care systems. Int J Quality in Health Care 2000; 12: 183-9;

27. International Organization for Standardization www.iso.ch;

28. Sweeney J, Heaton C. Interpretations and variations of ISO 9000 in acute health care. Int J Quality Health Care;

29. European Foundation for Quality Management www.efqm.org/;

30. Baldrige criteria for management systems www.asq.org/abtquality/awards/baldrige.html;

31. Nabitz U, Klazinga N, Walburg J. The EFQM excellence model: European and Dutch experience with the EFQM approach in health care. Int J Quality Health Care 2000; 12: 191-201;

32. van Weert C. Developments in professional quality assurance towards quality improvement. Int J Quality Health Care 2000; 12: 239-242 http://www.anaes.fr/ANAES/anaesparametrage.nsf/HomePage?readform;

33. Steele DR. Promoting Public Confidence in the NHS: The role of the Clinical Standards Board for Scotland;

34. Health Bulletin. January 2000 www.scotland.gov.uk/library2/doc09/hbj0-05.asp;

35. van Weert C. Developments in professional quality assurance towards quality improvement. Int J Quality Health Care 2000; 12: 239-242;

36. Roa DV, Rooney A. Improving health services delivery with accreditation, licensure and certification. QA Brief 1999; 8: no. 2: 4-10;

37. Quality Assurance Project (QAP) http://www.qaproject.org/;

38. International Society for Quality in Healthcare. Health Service Accreditation Programmes. Geneva: WHO, in press 2002;

39. Canadian Council on Health Services Accreditation http://www.cchsa.ca/;

40. Health Quality Service http://www.hqs.org.uk/;

41. Joint Commission International Accreditation www.jcrinc.com;

42. ALPHA standards for accreditation and external assessment. www.isqua.org.au;

43. Irish Health System Accreditation Scheme www.accredithealth-ireland.com;