MHRB217D Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Основните цели на курса са:

• Да идентифицира основните фактори, които влияят върху изпълнението и ефективността на персонала и как постиженията им могат да бъдат подобрени

• Да опише основните начини, чрез които мениджърите могат да допринесат за усъвършенстване на персонала

• Да представи начини за разпознаване на проблемите, които възникват при осигуряване на равни възможности при усъвършенстване н персонала

• Да представи схемите за атестиране на персонала и начините за тяхното практическо използване.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как различните външни и вътрешни фактори влияят върху изпълнението на персонала

• стъпките за определяне потребностите от развитие на персонала

• схемите за атестиране.

2) могат:

• да дефинират различните типове персонал

• да предлагат действия за подобряване изпълнението на работата.

• Да правят разлика между функциите, свързани с със задачата, поддръжката и да съзнават яхната важност за ефективността на персонала;

• Да препоръчват подходящи методи за реализация на усъвършенстването на персонала

• Подготви и проведе прецизно атестиране на персонала;


Предварителни изисквания:
• Познаване и разбиране на основните концепции за управление

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси

• Познаване на функцията „управление на персонала”Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Армстронг, М., Наръчник за управление на човешките ресурси, „Делфин”, 2001

Centre for Research into European Human Resourse Management (1993)

Flexible Working Patterns in Europe, Cranfield School of Management;

Handy, C. (1985) Understanding Organisations, Penguin

Janis, I.J. (1972) Victims of Groupthink, Houghton Mifflin

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от текущ контрол 50% и интегриращ изпит 50%.