BCRM107D Формално общуване на английски език

Анотация:

Курсът е ориентиран към подготовката на студентите за работа с бизнес документация на английски език.

Цели на курса:

- да запознае студентите с писмени и устни форми на формално общуване на английски език;

- да наблегне на разликите при формалното общуване в англоезична и българска среда;

- да развие уменията на студентите, необходими при формални контакти в чуждоезикова среда.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Знаят и различават основните видове бизнес комуникация на английски език.

2) могат:

разбират аудиотекст от бизнес характер;

четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

общуват свободно в бизнес-ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Ниво на английския език В1.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Биргит, Адам. 2007. Бизнес английски. Софт Прес.

Вера Ек, Саймън Дренан. 2008. Бизнес кореспонденция. Софт Прес.

F. W. King, D. Ann Cree. 1991. English Business Letters. Longman.

Средства за оценяване:

През семестъра от студентите се очаква да направят всички възложени задания:

- две официални писма

- два вида CV

- една презентация на powerpoint

- две ролеви игри - телефонен разговор и интервю за работа.