MBAM053D Проект: Управление на маркетинга

Анотация:

Целта Проект: "Управление на маркетинга" е студентите да получат необходимите знания за същността на маркетинговият мениджмънт.

Маркетинг мениджмънтът е част от цялостния процес на управление на бизнеса. Способността да се управлява ефективно маркетинговия процес се възприема в наши дни за изключително конкурентно предимство. Причината за това се крие във фактът, че маркетинговият процес започва преди продуктът да съществува, продължава с неговото създаване и след като той излезе на пазара.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Познават съвременните виждания за същността на маркетинговия мениджмънт и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите;

" Получават знания за процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, но през призмата на маркетинговия мениджмънт;

" Разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията;

" Получават знания за значението и основните характеристики на елементите на мениджмънта на маркетинг микса в организацията.

2) могат:

" Да използват маркетинговия мениджмънт като инструмент за съвършенно управление на маркетинга в организацията;

" Да прилагат основните принципи в маркетинговия мениджмънт при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2. Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ "Стопанство", 2000.

3. Велев, М,Управление на маркетинга,Софтрейд,2005.

4. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. "Питер", 2001.

5. Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

6. Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ "Стопанство", 1998.

7. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ"Стопанство", 1995

8. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., "Информа", 1993, 1-7.

9. Инджова, Ц.,Управление намаркетинга, НБУ,2011

10. Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ"Стопанство", 2002.

11. Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, "Класика и стил", 2003.

12. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

13. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

14. Котлър Ф. Управление на маркетинга, "Графема", 1996

15. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

16. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ "Стопанство", 1998.

17. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. "Форком", 1994.

18. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. "Класика и стил", 2002.

19. Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, "Класика и стил", 2000.

20. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

21. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

22. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

23. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

24. Dickson, P. R. Marketing Management. The Druden Press. 1998.

25. Hamel G. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.), 2000.

26. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.

27. McDonald Malcolm. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd. 1995.

28. Mercer, D. Marketing Strategy - the Challenges of the External Environment. Penguin Books. 1998.

29. Messinger P.R. The Marketing Paradigm. South-West College Publishing. 1995.

30. Peter J. Paul, James H. Donnelly. . Marketing Management: Knowledge and Skills. BPI IRWIN ,1993.

31. Peter J. P. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill. 1998.

32. Webster F.E., Jr. Market-Driven Management. John Wiley & Sons. 1994.

33. Wilson, R. M. S., C. Gilligan, D. J. Pearson. Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control. Butterworth Heineman.

Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%