MEDM100D Стратегии за управление на качеството в медицината и здравеопазването

Анотация:

• В настоящия курс са представени видовете стратегически инструменти за управление на качеството, в т.ч. тяхната същност, предмет, технологични особености и методология, но в конкретното професионално направление – медицина и здравеопазване.

• Основните цели на курса са: запознаване на студентите с методологията и научния инструментариум за стратегическо управление на качеството в здравна среда, осигуряване на теоретични знания и практически умения на студентите за дефиниране на същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност, изучаване и интерпретиране в реална болнична/здравна среда на основните подходи за формулиране, разработване, изпълнение и контрол на стратегиите за управление на качеството на медицинските и здравни заведения..

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• Основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• Генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• Съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• Основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

• Типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

• Основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.

2) могат:

• Да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• Да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• Комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• Да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• Да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

• Да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

• Да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

• Да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт

• Организационна култура

• Управление на промените

• Управление на иновационния процес

• Производствен мениджмънтФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
  2. РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО: МЕЖДУНАРОДНИ ЗДРАВНИ И МЕДИЦИНСКИ НАСОЧЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ, СТАНДАРТИ
  3. ГЕНЕРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО. ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР
  4. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО
  5. ВЪВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  6. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  7. ТИПОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  8. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  9. ПОДХОДИ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  10. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Литература по темите:

. Основна литература:

1. Лекции по курса – доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София, 1996;

3. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008;

4. Мирчев, М, Каменов, Я., Икономика и управление на предприятието, УИ „Стопанство”, София, 2005;

5. Мирчев, М, Основи на управлението, София, 2001;

6. Мирчев, М, Харизанова, М., „Мениджмънт”, София, 2004;

7. Палешутски, К., Мениджмънт, КФ „Форчън”, София, 1991;

8. Рибов, М., Системи за качество, УИ „Стопанство”, София, 2000.

9. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство, С., 1999.

10. Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С., 2000.

11. Lester, A. Digman, Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986.

II. Допълнителна литература:

1. Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна, 1997.

2. МакФорън, Д., Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, С., 1991 г.

3. Мирчев, М., Основи на управлението, Варна, 2001.