MBAM684D Проект: Информациoнно осигуряване на туристическата фирма

Анотация:

Курсът "Самостоятелна работа: Информационно осигуряване на туристическата фирма" цели да даде понятия и да задълбочи знанията на студентите в областта на информационното осигуряване на фирма и специално за специфичните области на приложение на информационните технологии в сферата на туризма.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- възможностите на информационните технологии в областта на управление на туристическите организации и начина, по който те могат да се прилагат в конкретната им дейност.

2) могат:

- да задават структурата и базисни функционални характеритики за информационно осигуряване в туризма, респ. ресторантьорството и хотелиерството, като използват своите познания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- За ползване на компютър и работа в ИНТЕРНЕТФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на идея;
  2. Консултация;
  3. Разработване на съдържание;
  4. Консултация;
  5. Разработване на проект;
  6. Защита на проекта;

Литература по темите:

1. Геров, Ал., Е. Гурова, Информационно общество и 21 век. Изд. "IDG - България", С., 2000г., 175 стр.

2. Стратегия и национална програма за развитие на информационното общество в Република България, С., октомври 1999г. 36 стр.

3. Тофлър, А.,Х. Тофлър, Новата цивилизация: политиката на третата вълна. Изд. "Обидан", С., 1995г.

4. Тофлър,А., Трусове във властта.Изд. "Народна култура", С.,1996г.

5. www.infosociety.bg

6. T.M. Connolly, C. E. Berr. Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation, Management. Third Edition. Addison-Wesley Longman, Inc. - Pearson Education Ltd., 1995, 2002.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

РЕФЕРАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %