MBAM638D Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия

Анотация:

Този извънаудиторен курс на обучение изисква разработването на проект по предварително зададени теми в контекста на развлекателната индустрия.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
 Симон Янков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

- Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

- Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

- Значението на музиката, киното, театърът, изобразителното изкуство, археологията, етнологията, др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

- Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

- Реализират продуктите на развлекателната индустрия

- Разработват проекти в развлекателната индустрия
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Мениджмънт на развлекателната индустрия

• Управление на туризма

• Културен туризъм

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

• Емилова, И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, НБУ, София, 2018

• Рибов М., И. Емилова, др., сборник студии, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Допълнителна:

• Божков, А., Изобразително изкуство: видове и жанрове, С., Наука и изкуство, 1963

• Николов, Н., Празниците на българите с легенди и предания, С., 2004

• Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

• Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

• Недков, С., Музей и музеология, 2002

• Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ