MBAM620D Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма

Анотация:

Учебната дисциплина обхваща проблемите, свързани с философията, принципите и инструментариума на устойчивото развитие, както и неговата правна рамка и институционални структури. Разглеждат се методологическите аспекти за създаване на устойчиви видове и форми на туризъм, обособени в природната и социокултурната среда. Анализират се направленията и сферите на приложение на устойчивото развитие, както и стратегии, програми и проекти за устойчив туризъм.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-Теорията и методологията на устойчивото развитие и подходите за тяхното приложение в стратегическото управление на туризма

2) могат:

- Да разработват продуктови структури на устойчив туризъм

- Да участват в разработването на стратегии, програми и модели за устойчиво развитие на туризма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Стратегическо управление на туризма

- МениджмънтФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици.

2. Договор от Маастрихт. Европа от А до Я (Справочник по европейска интеграция). Konrad Adenauer Stiftung. С., 2002.

3. Закон за защитените територии. С., 2008.

4. Изграждане на нашето общо бъдеще: предизвикателства на политиката и бюджетни мерки на разширения Съюз 2007 - 2013, СОП, 2004.

5. Ковачев, А. Управление на националното развитие. НБУ, 2007.

6. Лисабонска стратегия, ЕС, 2000.

7. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, С., 2005.

8. Convention for Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Източник: www.unesco.org/convention)

9. Global Ethic Code. (Източник: www.wto-travel.org/document)

10. Report for sustainable development of tourism. (Източник: www.unesco.org/report)

11. Report: Our common future. (Източник: www.un.org./report)

12. Rio Declaration. (Източник: www.un.org./conferation)

13. Strategy for Biosphere Territory. (Източник: www.unesco.org/programm)

14. Tourism 2020 Vision. (Източник: www.world-tourism.org)

15. UNESKO Report. Източник: www.unesko.org/reports

16. WTO. (Източник: www.world-tourism.org/statistic)

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 60 %