MBAM614D Инвестиционна политика в туризма

Анотация:

Да се задълбочат практическите знания на студентите чрез проучване на дейността на туристическите предприятия, анализ на конкретни проблеми с лични изводи и препоръки.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Икономика на фирмата, София,Век 22

2. Лари Боседу, Рам Чоран:Изпълнението:новата теория на управлението и организацията, изд.Класика и стил, 2006г

3. Джереми Курди, Бизнес стратегии

4. Тhe Economist, Класика и стил, 2005

5. Как да вземеме по-умни решения,Икономика и стил, 2009

6. Йордан Коев, Основи на предприемачеството, В.Стено,2002

7. Надежда Николова, Основи на финансите,Ciella 2009

Допълнителна

1. Сп.Туристически пазар

2. Сп.Tourist Economics

3. Сп.Икономическа мисъл

4. Трудове на НБУ, УНСС,БСУ

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%