SQBM164D Проект: Диагностика на организацията чрез самооценка

Анотация:

В този курс се разглежда анализ на способността на организацията да изпълнява мисията и целите си и в частност способността й да поддържа и повишава своята конкурентоспособност в условията на непрекъснато променяща се среда.

Основната цел на настоящия курс е насочена към подход за оценяване на организацията, проектиран да изпълнява функциите на диагностичен инструмент, който се свързва тясно с процеса на планиране. Този подход е изключително важен инструмент за подобряване на изпълнението на дейността на организацията.

За да изпълни своята мисия, диагностичната самооценка се основава на модели от трето поколение. Третото поколение модели са “бизнес модели”, разработени да отчитат и динамиката на организацията и са основани на диагностичния подход “от резултати – през процеси – към системни фактори”. Този курс разглежда основно диагностичния подход, паралелно с описания на самооценката за награди и тази, възприета от ЕС за средата на публична администрация – Common Assessment Framework (CAF).

В настоящия курс диагностичната самооценка се разглежда като съществен елемент от разработването на стратегическия план на организацията. От качеството на диагностичната оценка зависи в голяма степен качеството на решенията за усъвършенстване, от които пък зависи бъдещата конкурентоспособност на организацията, а също и ефективността на планираните за целта инвестиции. В повечето случаи тези инвестиции имат големи размери.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да оценяват критично зрелостта на дейността на организацията спрямо концепциите за съвършенство;

• да отчитат връзките между системни фактори и резултати и тяхното отражение върху оценката на силните страни и областите за подобрение;

• да постигат консенсус в оценките със своите колеги;

• да разработват оперативни планове за подобрения във функция от получените резултати от диагностиката;

• да проследяват връзки и зависимости между бизнес процеси, да разпознават тенденции и да предприемат компетентни и своевременни действия;

• да познават и да използват ключови измерители на операционното представяне и финансовото състояние на организацията;

• да разбират факторите, влияещи върху риска при стратегическо и оперативно управление на организацията и да владеят методите за неговото оценяване и анализ.

2) могат:

• да оценяват обективно и обосновано дейността на организацията спрямо концепциите за съвършенство;

• да правят изводи от направените оценки и да разработват планове за усъвършенстване;

• да открояват приоритетните дейности, в контекст с тяхната важност за развитието на организацията;

• да организират и управляват процеса на диагностика чрез самооценка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за концепциите и моделите за съвършенство и системно и критично мислене, а също така и за работа в екип.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Място и роля на диагностиката в процеса на стратегическо планиране
  2. Методика за диагностична самооценка на организацията – оценка на резултати, процеси и системни фактори
  3. Процес на индивидуална оценка
  4. Процес на екипна оценка – организация и роли в екипа, постигане на консенсус. Подбор и подготовка на екипа
  5. Разработване на доклад за оценката и план за действие, избор на приоритети
  6. Диагностика в публичната администрация – Обща рамка за оценяване (CAF)

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К. – Диагностика на организацията чрез самооценка, Лекционен курс, Moodle, НБУ, София

2. Алкалай, Ю. (2011). Управление на промяната, учебно помагало 2011, УМ, НБУ, София

3. Банчева, Е., Иванова, М. (2009). Управление на промяната. НБУ, София

4. Радев, К. (2019). Управление на търговската дейност в малките и следните фирми, Фатум ООД, София

5. Радев, К., Мирчев, М., Миронова, Н. (2007). Организационно поведение, С., Авангард Прима

6. Радев, К. (2018). Управленско консултиране, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

7. Bate, P. (1995). Strategies for Cultural Change, Oxford, Butterworth-Heineman.

8. Buchanan, D and Badham, R. (1999). Power, Politics and Organisational Change, London, Sage.

9. Hammer, M. and Champy, J. (1993). Re-engineering the Corporation: a Manifesto for Business Revolution, London, Nicholas Brealey Publishing.

10. Henry, J. and Hope, V. (1994). Cultural change and competitive performance, European Management Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 401-6.

11. Peters, T. and Waterman, R. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-run Companies, New York, Harper & Row.

12. Pugh, D. (1986). Understanding and managing organisational change in Mabey, C. and Mayon-White, B. (eds.) Managing Change, London, Paul Chapman Publishing Ltd.

13. Rajan, A. (1997). How not to manage culture change – a case study of the European finance sector, European Management Journal, Vol. 13, No. 4, pp. 339-45.

Допълнителна литература

1. Кузманова, М. (2011). Управление на промените, УИ „Стопанство”, УНСС, София

2. Wilcocks, L. and Grint, G. (1997). Reinventing the organisation? Towards a critique of business process re engineering in McLoughlin, I. and Harris, M. (eds.) Innovation, Organisational Change and Technology, International Thomson Business Press. London