SQBM163D Практикум: Системно решаване на проблеми

Анотация:

Курсът „Системно решаване на проблеми. Практикум“ изгражда у студените умения за използване на практика на системната методология. В основата стои оценката на системата и контекстът, в който тя оперира. Студентите практикуват систематично разрешаване на проблеми, преминавайки последователно през всички етапи на модела. На базата на това се оценяват и избират методите, чрез които да се атакува проблема. Работата включва идентифициране на заинтересованите страни и създаване на обогатена картина на взаимоотношенията между тях. Преминава се през определяне на ограниченията, които се създават от отношенията между хората и към решаване на проблема с отчитане на социалните, политическите и културните фактори.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разбират системната методология за решаване на проблеми.

• Да разбират модели и етапи за разрешаване на проблеми.

• Да разбират различните методи за системно мислене.

2) могат:

• Да създават обогатена картина на взаимодействие между заинтересованите страни.

• Да отчитат влиянието на социалните, политическите и културните фактори.

• Да определят ограниченията при решаването на проблем.


Предварителни изисквания:
Успешно преминат курс „Системно решаване на проблеми“.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Ackoff R. (2006) Idealized Design, Wharton School Publishing.

Jakson M. (2003) Systems Thinking. Creative Holism for Managers. John Wiley & Sons, Ltd

Сенге П. (2012) Петата дисциплина. Изд. Изток Запад, София

Алкалай Ю.(2012) Системно разрешаване на проблеми. Учебно помагало

Допълнителна:

Scharmer O. (2009) Theory U.

Morgan, G. (1997) Images of Organisation (2nd edn). Sage, London.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%