SQBM154D Количествени методи за анализ и контрол

Анотация:

Количествените методи за анализ и управление на бизнес процеси са важна част от процеса на управление на организацията, както и от процеса на взимане на адекватни управленски решения. Три са основните теми в курса – Управленски решения при неопределеност, Статистически методи методи за подобрение на процесите и Количествени методи за избор на инвестиции.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да контролират и оптимизират материалните, парични и информационни потоци в организацията с цел добавяне максимална стойност за заинтересованите страни;

• Да разработват бюджети и финансови планове, анализират отклонения в резултатите от дейността на организацията, разработват коригиращи действия и стратегии;

• Да познават и използват ключови измерители на операционното представяне и финансовото състояние на организацията;

2) могат:

• Да използват методи за количествен анализ при разработване и актуализиране на стратегията и плановете на организацията с отчитане на потребностите на заинтересованите страни и наличните ресурси;

• Да планират, изпълняват и анализират дейностите за модернизация и нововъведения;

• Да използват финансова информация в разнообразни бизнес ситуации и при взимане на управленски решения;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Господинов, Евгени (2010) Количествени методи в управлението.

Допълнителна

Essential Statistics in Business & Economics, 2nd Edition by David P. Doane and Lori E. Seward (McGraw-Hill, 2010)

Gardner M., D.Altman (1989) STATISTICS WITH CONFIDENCE. Published by the British medical Journal, London.

Moore D., G.P.McCabe (1989) INTRODUCTION TO THE PRACTICE OF STATISTICS. W.H.Freeman&Co, New York.

Orton C. (2000) SAMPLING IN ARCHAELOGY. Cambridge University Press, Cambridge.

Sprent P. (1993) APPLIED NONPARAMETRIC STATISTICAL METHODS. 2nd ed., Chapman&Hall, London

Средства за оценяване:

Самостоятелно задание

Групова дискусия

Групово задание

Пробен тест (онлайн)

Финален тест (онлайн)