MBAM130D Психология на бизнеса

Анотация:

Студентите получават знания за специфичните параметри на психологията на бизнеса; осмислят диапазона от операционни и корекционни възможности за психологическа интервенция в бизнеса.

Формират се умения за прилагане на инструментариум за изследване на личността и групите, нагласите в организацията, конкурентоспособността, мотивацията и други ключови конструкти, свързани с явления от бизнеспрактиката.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Да притежават умение за изгражаднето на концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и ползват инструментариум за изследване на конкурентоспособността в конкретна фирма.

2.Да притежават умение за избор на метод за решаване на управленски задачи.

3.Да ползват инструментариуч за изследване на ситуации в бизнеса, мениджърски профили, анализиране на мотивацията, съставяне на психологическа схема за водене на преговори и т.н.
Предварителни изисквания:
Да познават ключовите понятия на психологията на личността и социалната психология.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

, Джуэлл Л., Индустриально-организационная психология, СПб, 2001.

2. Экономическая психология / под ред. И. В. Андреева, СПб, 2000.

3. Квинн В., Прикладная психология, СПб, 2000.

4. Панайотов Д., Психология на бизнеса С., 2001, 2006, 2008, 2011

5. Рамчев К., Икономическа психология, С., 1997.

6. Трифонов Тр., Психология – икономическа. Трудова. Бизнес-психология, С., 1996.

7. Хофстеде Х., Култури и организации. Софтуер на ума, С., 2001.

8. Matsumoto D.,Culture and Psuchology, Cole Publishing Company, 1996.

9. Luthans F., Organizational Behavior, McGraw-Hill, 1995.

10. Myers D., Social Psychology, McGraw-Hill, 1996.

Средства за оценяване:

казус;

Поставени задачи на първата консултация при презентацията на курса за семестъра:

Първата задача е избор от:

1.Анализ на актуален въпрос (тема) от проблематиката на курса - по материали на Harvard Business Review, посочени в презентацията Разработката е 4-5 стр. и съдържа основни идеи в статията, изводи и лична позиция. Най-много точки се получава по публикация от последната година.

2.“Новата парадигма на лидерството ” – 4-5 стр. под формата на есе, с размисли през спецификата на курса, с оригинални идеи, дискусионно и критично осмисляне.

Втората задача е избор от:

1. Практикум 3: изследване на личностния потенциал на мениджъра –анализ по 5-те етапа, минимум 2-3 стр.

2. Практикум 7: анализ на психологическите механизми за влияние в бизнеса – отговори по първа, втора и трета задача, минимум 2-3 с.

3. Практикум към 10 тема – апробиране на инструментариум по 10.3 ЕПК или персонална схема на успеха, минимум 2-3 стр.