MUSB913 Практика - Работно ателие - І част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от програма „Музика“.

Курсът е част от серия от извънаудиторни курсове от бакалавърска програма „Музика“.

Тази първа част работата на студентите е организирана като работно ателие и е насочена към осъществяване на практика съобразно тяхната основна специалност.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните изкуства, като основните дейности в курса са практически и целят изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по музика и танц – индивидуалния му характер. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

) знаят:

• Основни практически умения по специалността, които допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен практически проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да реализират практически дейности по специалноста и в музикалните изкуства въобще.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства.
Предварителни изисквания:
Работното ателие да бъде съобразено със специалността на студента.

Студентите да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението по специалността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и дейностите които реализира в рамките на работното ателие.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ДОКУМеНТАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИТЕ ИЗВЪРШЕНИ В РАБОТНОТО АТЕЛИЕ 50 %