ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма"

Анотация:

• Курсът е извънаудиторен и се състои в изготвяне на превод на текст, свързан с темите от основната програма на студента. Цел на курса е студентите да овладеят терминологията, използвана в литературата по основната им програма, така че майнър програмата – ІІ специалност да способства използването на италианския език и за целите на основната програма.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
преп. Райна Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основната терминология, свързана с теми от основната им програма

2) могат:

• Да превеждат текстове, свързани с теми от основната им програма


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Литература от основната програма на студента на италиански език.

Средства за оценяване:

Проект: Превод на текст, свързан с теми от основната програма на студента.