ITLB733 Проект "Лексикален анализ на текст"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел:

•да формира у студентите умения да разпознават лексикалните съставки на думата;

•да помогне на студентите да овладеят основите на лексикологията;

•да ги подготви за бъдещи изследвания в областта на семантиката и лексикографията.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•в какво се състои същността на лексикалното значение;

•в какво се състоят основни видове промени в лексикалната семантика;

•принципите на навлизането на неологизми и чуждици в съвременния италиански език.

2) могат:

•да различават свободно основните лексикални равнища;

•да наблюдават, анализират и обобщават най-важните и типични явления, характерни за речниковия състав на съвременния италиански език;

•да различават еднозначност и многозначност на лексикалните единици;

•да характеризират основните типове речници, структурата на речниковата статия в различните видове тълковни речници.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•в сферата на общото езикознание;

•по практическа и теоретична граматика на италианския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Serianni, L., Grammatica italiana (italiano comune e lingua letteraria), con la collaborazione di Alberto Castelvecchi, UTET Libreria, Torino, 1989.

Dardano, M. e Trifone, P., La lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1997

Asnaghi, E., Manzo, C., Nicolaci, P., Rocco, R., Grammatica italiana - comunicazione e testi, Casa editrice CEDAM, Padova, 1997.

Ambroso, S., Stefancich, G., Parole - 10 percorsi nel lessico italiano, Bonacci editore, Roma, 1993.

Речници:

Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, XII edizione, Zanichelli ed.

Sinonimi e contrary. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie di Giuseppe Pittano. Zanichelli ed.

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/

http://etimo.it/?pag=hom

http://www.dienneti.it/dizionari/index.htm

Средства за оценяване:

Изготвяне и представяне на проект.