ITLB533 Проект "Граматика на грешките"

Анотация:

Този проект преполага самостоятелна работа върху оригинални литературни текстове от съвременни италиански автори, както и върху публицистични текстове,с цел да се види "разместването" на нормата на съвременния италиански език, резултат от развитието на общонационален говорен вариант на италианския, установен окончателно едва след Втората световна война.

Целта на този проект е да се открият привидните "нарушения" на езиковата норма, за които се спори дали трябва да се смятат за грешки или за установяваща се нова норма.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да се ориентират в интензивното навлизане на разговорния език в писмения и в установяването на "нови правила", най-вече в областта на глаголната система и на системата на личните местоимения.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са запознати с морфологията на съвременния италиански език на практическо ниво и да имат и известни познания по синтаксис, както и да познават книжовната норма на съвременния италиански език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Alberto Sobrero, Introduzione all'italiano contemporaneo. t. 1, La variazione e gli usi, Editori Laterza,Bari,1993,

Средства за оценяване:

Анализ на оригинален текст на италиански еизк, от гледна точка на изместжане на нормата.