ITLB513 Стратегии на писмения превод

Анотация:

Курсът е комбинация от лекции, запознаващи студентите с техниките

на превода и работа с текстове за превод от италиански на български

и от български на италиански език, в които се прилагат тези техники.

Работи се с оригинални текстове.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
преп. Десислава Давидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще бъдат в състояние

да превеждат с речник оригинален текст най-вече от италиански

на български език и ще бъдат в състояние да се справят и с превода на оригинален текст от български на италиански език на по-елементарно ниво.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да познават теоретично и практически глаголните

системи на двата езика, както и всички морфологични категории и съчетаването им в текст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ще бъдат изполвани оригинални текстове от българската и италиансктата съвременна литература.

Средства за оценяване:

Текущ контрол

Контролни работи, състояюи се в превод на текст с речник от италиански на български език.