BAFB783 Проект: Икономикс

Анотация:

Целта на проектът по икономикс е практическо приложение на основни принципи на икономиката и икономическото мислене чрез изследване на явления и процеси от реалната икономика.

Той е предназначен за майнър студентите в БП „Счетоводство и контролинг“. В рамките на курса студентите ще разберат основните механизми и принципи на икономическото мислене и ще се научат как да прилагат тези принципи в реална среда и при решаването на реални казуси.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• основни източници на статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с базовия концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската икономика и да разсъждават критично върху основни икономически процеси и/или ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Не е необходима предварителна подготовка, но базови знания по икономика са полезни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Пазарно търсене и пазарно предлагане: Как работят пазарите
  2. Външни ефекти от стопанската дейност: Негативни и положителни ефекти. Как да ги управляваме
  3. Държавна намеса на пазарите: Ценова регулация

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА:

Ракарова, С. и Е. Спасова (2017). Икономика : Уводен курс, НБУ, София, 2017.

Сотирова, Е. и Л. Йотова (2008). Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София.

Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2012). Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София.

Ракарова, С. (2014). Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София.

Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2014). Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София.

Ракарова, С. (2015). Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София.

Case, K., Fair, R., and Oster, S. (2019) Principles of Economics, 13th edition, Global Edition. Pearson.

Mankiw, G. N. (2020). Principles of Economics. 9th Edition, Cengage Learning

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., and Dornbusch, R. (2020). Economics. 12th Edition. McGraw-Hill

McConnell, C.R., Brue, S.L., and Flynn S. (2021). Economics. 22nd, McGraw Hill

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 9th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2018

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Еconomics”, Pearson, 2019

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 11th edition.

• Sloman, John: Economics, 7th edition, Pearson, 2009

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010

Адреси в Интернет:

- Wall Street Journal: http://www.wsj.com

- Национален статистически институт: www.nsi.bg

- Българска народна банка: www.bnb.bg

- Статистическа служба на Европейския съюз: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

- Международен валутен фонд: http://www.imf.org

- Световна банка: http://www.worldbank.org

Средства за оценяване:

Оценяването се извършва чрез писмена разработка.

Всеки студент, участващ в семинара, трябва да изготви самостоятелна разработка с обем от около 1000 думи, в която трябва да направи икономическа интерпретация/анализ на публикация от масовите медии. Публикацията следва да е избрана така, че да е възможно да бъде обвързана с някоя от икономическите теми, посочени в тематичния план на курса.

В първата част на своя проект (около 30% от обема на разработката) студентът прави резюме на медийната публикация, в която са описани процеси, дейности, политики, които могат да бъдат анализирани в контекста на някоя от темите в тематичния план.

Във втората част на проекта (останалите 70% от обема на разработката) студентът прави анализ и представя собствената си позиция по избраната тема - във формата на коментар върху резюмето в първата част на проекта. За целта той може да привлече допълнителна информация и аргументация от други литературни източници, по собствен избор.

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект;

- съдържание, първа част: резюме на избраната публикация;

- съдържание, втора част: коментар на студента върху информацията в първата част на курсовия проект, в който той анализира поставения въпрос.

- заключение;

- използвана литература: задължително се посочва в края на разработката, както и вътре в текста при цитиране. Описанието на литературните източници трябва да се направи при спазване на определени академични изисквания. Описват се чрез актуални адреси в интернет използваните източници, както и други източници на информация, включена в курсовия проект. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Студентите могат да намерят допълнителна информация относно правилата при цитиране на страницата на курса в MOODLE.

Готовите проекти се предават в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма за преписани чужди текстове.