BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"

Анотация:

Целта на учебния курс е студентите да придобият знания и умения за събиране, обобщаване, синтезиране и анализиране на информация и изследвания, свързани с: развитието на икономическата и паричната интеграция в Европейския съюз (ЕС); процесите и тенденциите в Икономическия и паричен съюз (ИПС) в периода от неговото възникване до началото на световната финансова и икономическа криза; проблемите, рисковете и заплахите пред ИПС и общата европейска парична единица в условията на световна финансова и икономическа криза; ползите и разходите от приемането на еврото в държавите членки и в държавите кандидатки за пълноправно членство в ИПС; възможности и перспективи за развитие на ИПС.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще:

1) знаят:

" Причините за създаването и развитието на ИПС на ЕС;

" Основни ползи и разходи от използването на единната валута;

" Нерешените проблеми на ИПС през първите десет години от съществуването му;

" Проблемите и рисковете пред ИПС в условията на световна финансова и икономическа криза;

" Роля на еврото в световната финансова система;

" Мерките и решенията, които се вземат на наднационално равнище (от институциите на ЕС) за справяне с банковата, икономическата и дълговата криза в държави от еврозоната;

" Перспективите за допускане на нови държави в зоната на общата валута (в т.ч държавите членки на ЕС от Централна и Източна Европа);

" Промените в икономическата, финансовата и фискалната политика на държавите членки на ИПС, които кризата налага.

2) могат:

" Да търсят, събират и обработват икономическа, статистическа, финансова информация за процесите и тенденциите в ИПС;

" Да излагат и защитават различни гледни точки за решаването на проблемите на ИПС и развитието на интеграцията в рамките на ЕС.

" Да аргументират собствено виждане по темата.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. развитието на икономическата и паричната интеграция в Европейския съюз (ЕС)
  2. процесите и тенденциите в Икономическия и паричен съюз (ИПС) в периода от неговото възникване до началото на световната финансова и икономическа криза
  3. Оценяване

Литература по темите:

1. Багус, Ф. Трагедията на еврото, изд. МаК, 2011 г.

2. ИПС@10 Успехи и трудности след десетте години Икономически и паричен съюз, ЕК, 2008 г.

3. Клаус, В. Евроинтеграция без илюзии, изд. МаК, 2012 г.

4. Маринова, Ц. Изследване на опита на новите държави - членки на ИПС - поуки и предизвикателства за България, 2011 г.

5. Масларов, С. (и колектив). Глобални пари и финанси, изд. НБУ, 2011 г.

6. Неновски, Н. Паричният ред. Критика на теорията на парите, изд. Сиела, 2007 г.

7. Стоименов, М. Международни финанси, изд."Тракия М", 2010 г.

8. Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, изд."Д.Яков", 1994 г.

9. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html;

10. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/;

12. http://www.imf.org/external/index.htm;

13. http://www.worldbank.org/;

14. http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html;

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а) оценка на проекта, предаден в МУДЪЛ и

б) оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.