MODB555 Проект: Моден дизайн I част

Анотация:

• Курсът представлява самостоятелна екипна работа на студенти по зададена тема свързана с проектирането на съвременна модна колекция дамски облекла. Целта на курса е да провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи. Студентите проектират дизайнерска колекция в и изработват портфолио за представянето й.

• При разработване на проекта трябва да се изпълнят условията и да се следва установеният ред при създаване на самостоятелна колекция.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на дизайнерска колекция.

• Основните принципи за разработване на колекция. ..........................

• Принципи и етапи за ризготвяне на портфолио. ................................

2) могат:

• Да проектират собствена дизайнерска колекция. ..............................

• Да представят колекцията си в портфолио ........................................

• Да анализират и защитават идейните си проекти. ............................


Предварителни изисквания:
• Познания за дизайн процеса. ……………………………………………..

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• Прогнозни модни информации от списанията:

• Fashion Trend, Next Look, View, View2, Textile Report, Sportswear International и др.

• Електронни материали:

• Berg Fashion Library

• Допълнителна литература:

• Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: tha practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010.

• Renfrew, Colin. Developing a collection. Lausanne: AVA Academia, 2009.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 50 %

УСТЕН ИЗПИТ