VACB105 Векторни техники (Illustrator)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа разпределени в един семестър, които представят различни форми на учебна натовареност.

На базата на запознаване стъпка по стъпка с възможностите на програмата Illustrator, се въвеждат необходимите знания за създаване на компютърно изображение и изискванията за неговата предпечатна подготовка. Успоредно с програмите студентите изучават принципите, на които се гради предпечатната подготовка: основата са елементите на дизайна. Тук се включват изискванията към дизайна, категориите текст, архитектура на шрифта, оформяне на блокове при графичния дизайн (бели полета, наборни линии и др.), предназначението на илюстрациите и фотографиите, цветът като дизайнерски инструмент и т.н.

ЦЕЛИ НА КУРСА

• Запознаване и обучаване на студентите с методите и техниките за изграждане на рекламен материал посредством PC на базата на приложната програма Illustrator. Това произтича от нуждите на студентите да знаят и да умеят как да използват възможностите на изучаваните компютърни програми при създаване на рекламни материали.

д-р Стефанова

----------------------------------------------------------------------------

The course consists of 30 academic hours spread over one semester, which represent different forms of study load.

Based on a step-by-step familiarization with the capabilities of the Illustrator program, the necessary knowledge for creating a computer image and the requirements for its pre-print preparation are introduced.

In parallel with the program, students study the principles on which prepress is built: the basis is the elements of design. This includes design requirements, text categories, font architecture, block layout in graphic design (white boxes, typed lines, etc.), the purpose of illustrations and photographs, color as a design tool, etc.

COURSE OBJECTIVES

• Acquaintance and training of students with the methods and techniques for building advertising material using a PC based on the Illustrator application program. This stems from the students' need to know and know how to use the capabilities of the studied computer programs when creating advertising materials.

Dr. Stefanova

-----------------------------------------------------------------

Курс состоит из 30 академических часов, распределенных в течение одного семестра, которые представляют собой различные формы учебной нагрузки.

На основе поэтапного ознакомления с возможностями программы Illustrator приводятся необходимые знания для создания компьютерного изображения и требования к его предпечатной подготовке. Параллельно с программами студенты изучают принципы, на которых строится допечатная подготовка: основа — элементы дизайна. Сюда входят требования к дизайну, категории текста, архитектура шрифта, расположение блоков в графическом дизайне (белые прямоугольники, печатные линии и т. д.), назначение иллюстраций и фотографий, цвет как инструмент дизайна и т. д.

ЦЕЛИ КУРСА

• Знакомство и обучение студентов методам и приемам построения рекламного материала с использованием ПК на базе прикладной программы Illustrator. Это обусловлено потребностью студентов знать и уметь использовать возможности изучаемых компьютерных программ при создании рекламных материалов.

Доктор Стефанова

=====================================================================

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Румяна Стефанова  д-р
 Елка Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да създават компютърно изображение - лого, илюстрация с изучаваната програма;

• Как да използват инструментите и бързите комбинации от клавиши за по-бърза работа;

• Как да работят с текст и различни стилове.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на Illustrator;

• Да рисуват и композират с компютър;

• Да изработват фирмен знак с компютърни средства;

• Да проектират бланка и визитна картичка с компютърни средства;

• Да проектират и други рекламни материали с компютър.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност.

д-р Стефанова

---------------------------------------------------------------------------

Students who have successfully completed the course:

1) know:

• How to create a computer image - logo, illustration with the studied program;

• How to use the tools and quick key combinations for faster work;

• How to work with text and different styles.

2) can:

• Confidently use the capabilities of Illustrator;

• To draw and compose with a computer;

• Create a company logo using computer tools;

• To design a letterhead and business card using computer means;

• To design other advertising materials with a computer.

The above skills students could apply in the university, office, institute, and workplace with a high degree of competence.

Dr. Stefanova

==================================================================

Студенты, успешно завершившие курс:

1) будут знать:

• Как создать компьютерное изображение – логотип, иллюстрацию изучаемой программы;

• Как использовать инструменты и быстрые комбинации клавиш для более быстрой работы;

• Как работать с текстом и разными стилями.

2) они смогут:

• Уверенно использовать возможности Illustrator;

• Рисовать и сочинять на компьютере;

• Создать логотип компании с помощью компьютерных инструментов;

• Оформить фирменный бланк и визитку с помощью компьютера;

• Создавать другие рекламные материалы с помощью компьютера.

Вышеуказанные навыки студенты могут применить в университете, офисе, институте, на рабочем месте с высокой степенью компетентности.

Доктор Стефанова

=============================================================
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност

• Творчески умения и нагласи

• Известен практически опит и интерес в тази насока

д-р Стефанова

-------------------------------------------------------------

Students to have knowledge and skills:

• Basic computer competency

• Creative skills and attitudes

• Certain practical experience and interest in this direction

Dr. Stefanova

=============================================================

Студенты должны иметь знания и/или навыки:

• Базовые компьютерные навыки

• Творческие навыки и взгляды

• Определенный практический опыт и интерес к данному направлению.

Доктор Стефанова

=================================================================

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ. РАБОТНА ОБЛАСТ. * INTRODUCTION. BASIC FUNCTIONS AND ACTIONS. WORK AREA. * ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ. РАБОЧАЯ ЗОНА.
 2. СЕЛЕКЦИИ. * SELECTIONS. * ВЫБОРКИ.
 3. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ. * BASIC GEOMETRIC FIGURES. * ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ.
 4. РИСУВАНЕ С PEN – ПИСАЛКА. * PEN DRAWING. * ЧЕРТЕЖИ ИНСТРУМЕНТОМ РУЧКОЙ
 5. ОЦВЕТЯВАНЕ. * COLORING. * РАСКРАСКА.
 6. ОЦВЕТЯВАНЕ С ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ. * COLORING WITH MULTIPLE TOOLS. * РАСКРАСКА НЕСКОЛЬКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.
 7. ИНСТРУМЕНТ SHAPER И ДРУГИ ПОМОЩНИ ИНСТРУМЕНТИ. * SHAPER TOOL AND OTHER AUXILIARY TOOLS. * SHAPER TOOL И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
 8. ТРАНСФОРМИРАНЕ И ГЕОМЕТРИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НА ОБЕКТИ. * TRANSFORMATION AND GEOMETRIC TRANSFORMATIONS OF OBJECTS. * ТРАНСФОРМАЦИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ.
 9. РЕДАКТИРАНЕ И КОМБИНИРАНЕ НА ФОРМИ И ПЪТЕЧКИ. * EDIT AND COMBINE SHAPES AND PATHS. * РЕДАКТИРОВАНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОРМ И ПУТЕЙ.
 10. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РИСУНКИТЕ СЪС СЛОЕВЕ. * ORGANIZE DRAWINGS WITH LAYERS. * ОРГАНИЗОВАТЬ ЧЕРТЕЖИ С СЛОЯМИ.
 11. РАЗПОЛАГАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИ. АТРИБУТИ ЗА ВЪНШЕН ВИД, СТИЛОВЕ И ЕФЕКТИ. * PLACEMENT AND ARRANGEMENT OF OBJECTS. APPEARANCE ATTRIBUTES, STYLES, AND EFFECTS. * РАЗМЕЩЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ. АТРИБУТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА, СТИЛИ И ЭФФЕКТЫ.
 12. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВОДАЧИ И ИЛЮСТРАТИВНО ЛОГО. * USER GUIDES AND ILLUSTRATIVE LOGO. * ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ЛОГОТИП.
 13. ДОБАВЯНЕ НА ТЕКСТ И РЕДАКЦИИ. * ADDING TEXT AND EDITS. * ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА И РЕДАКТИРОВАНИЕ.
 14. ПРОЗРАЧНОСТ И РЕЖИМИ НА СМЕСВАНЕ. ГРАДИЕНТИ, ПРЕХОДИ И ШАРКИ. * TRANSPARENCY AND BLEND MODES. GRADIENTS, TRANSITIONS AND PATTERNS. * ПРОЗРАЧНОСТЬ И РЕЖИМЫ СМЕШИВАНИЯ. ГРАДИЕНТЫ, ПЕРЕХОДЫ И УЗОРЫ.
 15. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ГОТОВИ ПРОЕКТИ. * PRESENTATIONS OF FINISHED PROJECTS. * ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ.

Литература по темите:

• Adobe Illustrator CC, 2017, официален курс на Adobe Systems, Браян Ууд, Алекс Софт, 2017

• Основи на векторната графика с Adobe Illustrator, Corel Draw и др., Вон Гличка, Алекс - Софт, 2016

• Adobe Illustrator CS (всички издания), официален учебен курс от специалисти на Adobe, СофтПрес ООД

Наръчник по предпечатна подготовка, Ивелин Михайлов, Асеневци, 2007.

Професионален дизайн на бизнес материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

Професионален дизайн в рекламата, Роджър Паркър, СофтПрес, 1999.

Дизайн и реклама, Романичева, Яцюк, ДМК, Москва, 2000.

д-р Стефанова

-------------------------------------------------------------------------

Adobe Illustrator CC, 2017, Adobe Systems Official Course, Brian Wood, Alex Soft, 2017

• Basics of vector graphics with Adobe Illustrator, Corel Draw, etc., Von Glicka, Alex-Soft, 2016

• Adobe Illustrator CS (all editions), official training course by Adobe specialists, SoftPress Ltd

Handbook of prepress preparation, Ivelin Mihailov, Asenevtsi, 2007.

Professional Design of Business Materials, John McWade, Before & After, 2006.

Professional Print Design, John McWade, Before & After, 2006.

Professional Design in Advertising, Roger Parker, SoftPress, 1999.

Design and advertising, Romanicheva, Yatsyuk, DMK, Moscow, 2000.

Dr. Stefanova

=====================================================================

Adobe Illustrator CC, 2017 г., Официальный курс Adobe Systems, Брайан Вуд, Алекс Софт, 2017 г.

• Основы векторной графики с помощью Adobe Illustrator, Corel Draw и др., Фон Глика, Алекс – Софт, 2016 г.

• Adobe Illustrator CS (все редакции), официальный обучающий курс от специалистов Adobe, SoftPress Ltd.

Справочник по допечатной подготовке, Ивелин Михайлов, Асеневцы, 2007.

Профессиональный дизайн деловых материалов, Джон МакВейд, «До и после», 2006 г.

Профессиональный полиграфический дизайн, Джон МакВейд, «До и после», 2006 г.

Профессиональный дизайн в рекламе, Роджер Паркер, SoftPress, 1999.

Дизайн и реклама, Романичева, Яцюк, ДМК, Москва, 2000.

Доктор Стефанова

======================================================================

Средства за оценяване:

Оценяването за курса става по няколоко критерия:

2 контролни - 2х25%

участие в лекции и домашни - 25%

проект - 25%

Дати за провеждане на текущия контрол – 7-а и 13-а седмица.

Студентите, които са оценени по горните критерии по време на курса, се освобождават от изпит.

СМЕСЕНО ОЦЕНЯВАНЕ

Възможно е и смесено оценяване: домашни + изпит. Проектът е задължителен за всички!

Студенти, които не са представяли домашни и не са правили контролни, се явяват на изпит. Проектът също е задължителен и за тях!

Ако не сте представили проекта си в последния час, го презентирате по време на изпита.

ИЗПИТ

проект – 30%

практически изпит - 40%

устен изпит - 30%

Неизпълнението на елемент от посочените форми на оценяване (при изпълнени други), се равнява на оценка “слаб” за съответния компонент.

д-р Стефанова

-----------------------------------------------------------------------------

The evaluation for the course is based on several criteria:

2 control - 2x25%

participation in lectures and homework - 25%

project - 25%

Dates for conducting the current control – 7th and 13th week.

Students who are assessed against the above criteria during the course are exempted from examination.

MIXED EVALUATION

Mixed assessment is also possible: homework + exam. The project is a must for everyone!

Students who have not submitted homework and have not taken tests take the exam. The project is also mandatory for them!

If you did not present your project in the last class, you present it during the exam.

EXAM

project – 30%

practical exam - 40%

oral exam - 30%

Failure to fulfill an element of the specified forms of assessment (if others are fulfilled) is equivalent to a "weak" assessment for the relevant component.

Dr. Stefanova

==================================================================

Оценка курса производится по нескольким критериям:

2 контроль - 2х25%

участие в лекциях и выполнение домашних заданий - 25%

проект - 25%

Сроки проведения текущего контроля – 7-я и 13-я неделя.

Студенты, получившие оценку по вышеуказанным критериям во время курса, освобождаются от экзамена.

СМЕШАННАЯ ОЦЕНКА

Также возможна смешанная оценка: домашнее задание + экзамен. Проект нужен всем!

Экзамен сдают студенты, не сдавшие домашнее задание и не сдавшие тесты. Для них проект тоже обязателен!

Если вы не представили свой проект на последнем занятии, вы представляете его на экзамене.

ЭКЗАМЕН

проект – 30%

практический экзамен - 40%

устный экзамен - 30%

Невыполнение элемента указанных форм оценки (при выполнении других) приравнивается к «слабой» оценке по соответствующему компоненту.

Доктор Стефанова

=======================================================================