VACB105 Векторни техники (Illustrator)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа разпределени в един семестър, които представят различни форми на учебна натовареност.

На базата на запознаване стъпка по стъпка с възможностите на програмата Illustrator, се въвеждат необходимите знания за създаване на компютърно изображение и изискванията за неговата предпечатна подготовка. Успоредно с програмите студентите изучават принципите, на които се гради предпечатната подготовка: основата са елементите на дизайна. Тук се включват изискванията към дизайна, категориите текст, архитектура на шрифта, оформяне на блокове при графичния дизайн (бели полета, наборни линии и др.), предназначението на илюстрациите и фотографиите, цветът като дизайнерски инструмент и т.н.

ЦЕЛИ НА КУРСА

• Запознаване и обучаване на студентите с методите и техниките за изграждане на рекламен материал посредством PC на базата на приложната програма Illustrator. Това произтича от нуждите на студентите да знаят и да умеят как да използват възможностите на изучаваните компютърни програми при създаване на рекламни материали.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Румяна Стефанова  д-р
 Елка Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да създават компютърно изображение - лого, илюстрация с изучаваната програма;

• Как да използват инструментите и бързите комбинации от клавиши за по-бърза работа;

• Как да работят с текст и различни стилове.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на Illustrator;

• Да рисуват и композират с компютър;

• Да изработват фирмен знак с компютърни средства;

• Да проектират бланка и визитна картичка с компютърни средства;

• Да проектират и други рекламни материали с компютър.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност

• Творчески умения и нагласи

• Известен практически опит и интерес в тази насокаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ. РАБОТНА ОБЛАСТ.
 2. СЕЛЕКЦИИ
 3. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
 4. РИСУВАНЕ С PEN – ПИСАЛКА
 5. ОЦВЕТЯВАНЕ
 6. ОЦВЕТЯВАНЕ С ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ
 7. ИНСТРУМЕНТ SHAPER И ДРУГИ ПОМОЩНИ ИНСТРУМЕНТИ
 8. ТРАНСФОРМИРАНЕ И ГЕОМЕТРИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НА ОБЕКТИ
 9. РЕДАКТИРАНЕ И КОМБИНИРАНЕ НА ФОРМИ И ПЪТЕЧКИ
 10. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РИСУНКИТЕ СЪС СЛОЕВЕ
 11. РАЗПОЛАГАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИ АТРИБУТИ ЗА ВЪНШЕН ВИД, СТИЛОВЕ И ЕФЕКТИ
 12. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВОДАЧИ И ИЛЮСТРАТИВНО ЛОГО
 13. ДОБАВЯНЕ НА ТЕКСТ И РЕДАКЦИИ
 14. ПРОЗРАЧНОСТ И РЕЖИМИ НА СМЕСВАНЕ ГРАДИЕНТИ, ПРЕХОДИ И ШАРКИ
 15. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ГОТОВИ ПРОЕКТИ

Литература по темите:

• Adobe Illustrator CC, 2017, официален курс на Adobe Systems, Браян Ууд, Алекс Софт, 2017

• Основи на векторната графика с Adobe Illustrator, Corel Draw и др., Вон Гличка, Алекс - Софт, 2016

• Adobe Illustrator CS (всички издания), официален учебен курс от специалисти на Adobe, СофтПрес ООД

Наръчник по предпечатна подготовка, Ивелин Михайлов, Асеневци, 2007.

Професионален дизайн на бизнес материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

Професионален дизайн в рекламата, Роджър Паркър, СофтПрес, 1999.

Дизайн и реклама, Романичева, Яцюк, ДМК, Москва, 2000.

Средства за оценяване:

Оценяването за курса става по няколоко критерия:

2 контролни - 2х25%

участие в лекции и домашни - 25%

проект - 25%

Дати за провеждане на текущия контрол – 7-а и 13-а седмица.

Студентите, които са оценени по горните критерии по време на курса, се освобождават от изпит.

СМЕСЕНО ОЦЕНЯВАНЕ

Възможно е и смесено оценяване: домашни + изпит. Проектът е задължителен за всички!

Студенти, които не са представяли домашни и не са правили контролни, се явяват на изпит. Проектът също е задължителен и за тях!

Ако не сте представили проекта си в последния час, го презентирате по време на изпита.

ИЗПИТ

проект – 30%

практически изпит - 40%

устен изпит - 30%

Неизпълнението на елемент от посочените форми на оценяване (при изпълнени други), се равнява на оценка “слаб” за съответния компонент.