TCMB907 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти

Анотация:

Студентите, записали курса придобиват умения в областта на основните информационни и комуникационни технологии, тяхната връзка със стандартизацията и насоките за тяхното развитие

Самостоятелно изготвят курсова работа/проект в горепосочената област и защитават идеята си пред водещия преподавател.

Оценяването се извършва след проведено събеседване и представена курсова работа/проект, свързан със телекомуникацинни технологии и стандарти по зададена тема от водещия преподавател.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще имат начални познания относно съвременните информационни и комуникационни технологии, както и върху тенденциите на тяхното развитие

• ще имат познания за дейността и продуктите на глобалните, европейски и национални стандартизационни организации (включително и на неформалните такива – т.нар. “форуми”)

• ще имат общи познания за нормативната уредба в областта на стандартизацията, оценката на съответствието и сертификацията в глобален, европейски и национален мащаб

• ще разширят познанията си в специфичната терминология както на български, така и на английски език.

2) могат:

• да се ориентират в множеството стандартизационни и други организации, създаващи технически спецификации и нормативни документи в областта на телекомуникациите и информационните технологии

• да комуникират с тези организации и да търсят и извличат необходимата им информация.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Интернет материали по тематиката на курса