TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации

Анотация:

• Курсът въвежда в основите на:

 правната система в Република България в сектора на електронните съобщения.

 стандартизационния процес и оценяване на съответствието областта на телекомуникациите

• Курсът има за цел:

 да даде начални теоретични познания в областта на правната уредба и да запознае студентите с основните правни понятия и термини.

 студентите да могат да се ориентират в основните нормативни актове в Република България, както и да придобият практически умения за тяхното прилагане

 да даде познания в областта на стандартизацията в национален, европейски и глобален мащаб, с насоченост към телекомуникационните технологии;

 да даде познания в областта на оценката на съответствието и сертификацията, както и европейските нормативни актове в тази насока;

 студентите да придобият познания за комуникиране със стандартизационни организации и извличане на необходимата информация

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните правни понятия и термини.

• Действащите закони в сектора на електронните съобщения.

• Развитието на нормативната уредба на електронните съобщения в България, както и тази в областта на стандартизацията, оценката на съответствието и сертификацията;

• За дейността и продуктите на глобалните, европейски и национални стандартизационни организации (включително и на неформалните такива - т.нар. "форуми") и знаят как да търсят необходимата им информация;

2) могат:

• да работят компетентно с действащите нормативни актове;

• да ползват успешно основните правни понятия и термини;

• да прилагат на практика получените знания по право и стандартизация в телекомуникациите при професионалната си реализация.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Нормативни актове : общи понятия, видове и структура
 2. Субекти на правото. Индивидуални и колективни правни субекти
 3. Държавно регулиране на икономиката. Регулиране на телекомуникационния пазар в ЕС и в България
 4. Принципи на европейската стандартизационна и регулаторна политика в областта на електронните съобщения.
 5. Развитие на нормативната уредба в телекомуникациите. Закон за електронните съобщения
 6. Органи на управление и органи за регулиране и контрол на електронния съобщителен пазар. Съвет за електронни медии. Понятие за „обвързано лицензиране”.
 7. Актове на Комисията за регулиране на съобщенията. Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания
 8. Политика в електронните съобщения. Достъп и взаимно свързване на електронни съобщителни мрежи
 9. Тест 1
 10. Основни понятия на стандартизационния процес, задачи на стандартизацията, видове стандарти, използване на стандартите
 11. Ролята на стандартите при премахване на техническите бариери. Доброволна и задължителна сфери. Стандартизацията и развитието на технологиите
 12. Нормативна база в областта на стандартизацията и сертификацията
 13. Национално, европейско и международно нива на стандартизация, взаимодействие между тях. Национални, европейски и международни стандартизационни организации. Международен съюз по далекосъобщения и ролята му в стандартизацията
 14. Оценяване на съответствието -наредби и директиви в областта на телекомуникациите
 15. Тест 2

Литература по темите:

Записки на преподавателя

Закон за електронните съобщения

Закон за нормативните актове

Стандарти за телекомуникационни съоръжения и системи

Наредби и директиви за оценяване на съответствието на телекомуникационни съоръжения

Средства за оценяване: