PHIB013 Граждански и политически дилеми на съвременността

Анотация:

Курсът запознава студентите с възникването на гражданското общество и на неговите принципи в епохата на европейската модерност, както и неговата основополагаща контролна роля в съвременните представителни демокрации. Обсъждат се основните му характеристики и институционални форми, както и съвременното му състояние в България и ЕС. Разглеждано бива също състоянието на гражданското образование в образователните институции, както и по-общо – като елемент на съвременната публичност.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните характеристики на гражданското общество и институционалните форми в неправителствения сектор, както и техните надзорни функции спрямо държавата;

Общата институционална уредба на гражданските организации и на гражданското образование в България.

2) могат:

да анализират и обсъждат проблеми на съвременното гражданско общество и образование.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Граждани и гражданско общество – общи понятия. Гражданин и поданик. Роля на гражданина в античната пряка демокрация и в модерната представителна демокрация. Модерният народен суверенитет и правата на човека и гражданина.
 2. Модерните форми на контрол върху властта: върховенство на закона, разделение на властите и граждански надзор. Какво е трети сектор и защо е трети: гражданското общество между икономиката и държавата?
 3. Волята на мнозинството и защитата на малцинствата. Как индивидуалните права препятстват диктатурата на мнозинството? Защо се провали мултикултурализмът?
 4. Типове граждански асоциации (неправителствени организации), граждански мобилизации (синдикални и политически протести) и демократична публичност (медии). Какво е гражданско неподчинение?
 5. Презентации на студентите върху части от книгата на Пиер Розанвалон "Контрадемокрацията"
 6. Презентации на студентите върху части от книгата на Пиер Розанвалон "Контрадемокрацията"
 7. Презентации на студентите върху части от книгата на Пиер Розанвалон "Контрадемокрацията"
 8. Нормативна уредба на неправителствения сектор в България и регулации на гражданските мобилизации
 9. Гражданското общество пред предизвикателствата на икономическата глобализация и на национал-популизма
 10. Състояние на медиите в България: плурализъм, критическа публичност, популизъм, лъжливи новини и пропаганда.
 11. Медии и гражданско общество
 12. Форми на гражданско образование. Институционална рамка на гражданското образование в българските училища. Проблеми и предизвикателства!
 13. Състояние на гражданското образование в България.
 14. Какво трябва да е гражданското образование?
 15. Тест

Литература по темите:

Основна

Розанвалон, П. 2012. Контрадемокрацията. София.

Сартори, Дж. 1992. Теория на демокрацията т. 1 и т. 2, София.

Допълнителна

Аристотел 1995, Политика, Издателство “Отворено общество” – София.

Бърлин, И. 2000. Четири есета за свободата, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Варджийска, Е. (2011) Сравнително изследване на учителски практики в обучението по литература и гражданско образование. Достъпна на http://seal-sofia.org/userfiles/file/Vardjiyska_EINM.pdf.

Вацов, Д. (2011) „Има ли гражданско образование в българското училище днес?“. Критика и хумавизъм, кн. 37, 2/2011. Достъпна на: http://hssfoundation.org

Вацов, Д. и др. 2017. Антидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013-2016.

Констан, Б. 2002. Курс по конституционна политика, т. 1, София.

Лок, Дж. 1996. Два трактата за управлението, Гал-Ико, София.

Мил, Дж. Ст. 1993. За свободата, София.

Платон. Държавата. София, 1981.

Хабермас, Ю. 1995. Структурни измемения на публичността, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Хранова, А. (2011) Изследванията на учебниците по история у нас (1989-2009). Достъпна на http://seal-sofia.org/userfiles/file/Albena_EIHM.pdf.

Grammes, T. (2011) Nationalism, Patriotism, Citizenship and beyond – Editorial. Journal of Social Science Education. Vol. 10, No. 1, pp. 2-11.

Hranova, A. (2011) History Education and Civic Education: The Bulgarian Case. Journal of Social Science Education. Vol. 10, No. 1, pp. 33-43.