SECB503 Политически и социални фактори на сигурността

Анотация:

Самостоятелната работа има за цел да развие способността на студентите да прилагат наученото по време на курса "Политически и социални фактори на сигурността"

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Чрез самостоятелната работа студентите показват уменията се да се ориентират в полето на знанията за обществото. Демонстрират способността си да представят дадена тематика от тази сфера по понятен и вътрешно непротиворечв начин.
Предварителни изисквания:
Важно условие за успешно използване на самостоятелната работа е студентът да премине курса "ТПолитически и социалани фактори на сигурностт". При условие, че не е направил това той ще трябва да пригтежава достатъчно задълбочени знания върху обществото, човека и културата, както и от социологията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аристотел, Атинската държавна уредба, С., 1964.

Бауман, З., Общността, търсене на безопасност в несигурния свят., ИК Лик, С., 2003.

Бицилли П., Нация и култура, ИК "Изток-Запад", С., 2004.

Богданов, Б., Отделно и заедно, С., 2005.

Василенко, И.А., Геополитика, "Логос", Москва, 2003 г.

Гегель, Г. Ф. В., Политические произведения, М., 1987.

Един по-сигурен свят: наша обща отговорност. Доклад на Групата на високо равнище по заплахите, предизвикателствата и промяната.ООН, "Институт за устойчиво развитие", С., 2004.

Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, ИК Христо Ботев, С., 1993.

Димитров, Д., отг. ред., Синергетичната парадигма на националната сигурност, УИ Стопанство, С., 2002.

Дугин, А., Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. "Апогея-центр", Москва, 1999 г.

Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003, Арт-еквус, Постскриптум, С., 2003.

Идеи в културологията, т.І и ІІ, С., Университетско издателство "Климент Охридски", 1991,1993.

Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация "Демокрация и сигурност", 2002.

Йончев, Д., В търсене на сигурността. Из-во "Изток-Запад", София,2014

Киссинджер, Г., Нужна ли Америке внешняя политика?, Ладомир, Москва, 2002 г.

Кисинджър, Х., Политиката, "Прозорец", С., 2002 г.

Конституция на Република България, 12 юли, 1991 г.

Концепция за национална сигурност на република България, ДВ, бр. 46/1998 г.

Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерната ситуация, С., 1996.

Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерни поуки, Критика и хуманизъм, С., 2002.

Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005.

Лок, Д., Два трактата за управлението, С., Гал-Ико, 1996 г.

Мамардашвили, М., Сознание и цивилизация, Логос, Москва, 2004.

Макиавели, Н., Князът, Съчинения, С., 1985 г.

Милина, В., Политически системи на сигурност, С., 2003.

Монтескьо, Ш. За духа на законите, С, Наука и изкуство, 1986 г.

Оправданата война днес, бр. 2, 2004 г. сп. Критика и хуманизъм.

Радев, Д., Разделението на властите в модерната държава. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994 г.

Панарин, А., Искушение глобализмом, "Эксмо-пзесс", Москва, 2002 г.

Пенчев, П., Предговор При по-голяма свобода -към развитие, сигурност и човешки права за всички., Фондация "Устойчиво развитие за България", С., 2005.

Платон, Държавата, С., Наука и изкуство, 1981 г.

При по-голяма свобода - към развитие, сигурност и човешки права за всички. Доклад на Генералния секретар на ООН. Фондация "Устойчиво развитие за България", С., 2005 г.

Проект за договор за Конституция на Европа, Европейския конвент, 2004 г.

Рорти, Р., Случайност, ирония, солидарност, Критика и хуманизъм, С.,1998.

Русо, Ж. Ж., Общественият договор, С., Наука и изкуство, 1987 г.

Сартори, Д., Теория на демокрацията, т.1и 2, Цевнтър за изследване на демокрацията, С., 1992 г.

Селигман, А., Идеята за гражданското общество, "Критика и хуманизъм", С., 1995 г.

Слатински, Н., Измерения на сигурността. "Планета", С., 2000 г.

Стефанов, Г., Теория на международната сигурност., Сиела, 2005 г.

Стегър, М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005.

Хобс, Т, Левиатан, С., Наука и изкуство, 1970 г.

Христова, С., Общностите в ракурса на социологията и антропологията. Благоевград, 2001 г.

Чиликот, З.Х., Теории сравнительной политологии,Весь мир, Москва, 2001.

Чуков, В., Ислямският фундаментализъм, "Изток-Запад", С., 2004 г.

Balazs, J., About Interpretation of Security. - Kuhlpolitika. English Language Supplement, 1983.

Barth. F., /ed./ Ethnic Group and Boundaries. The Social Organization of Cultural Difference, London, 1969.

Green, G., Introduction to Security, London eсt., 1986.

Brown, C., Understanding International Relations, Palgravem N.Y., 2001.

Ferri, L., Ils racontent la mondialisation, anthologie, Saint-Simon, Paris, 2005.

Hare, A.P., Borgatta, E. F., Bales, R.F., Small Groups. Alfred.A.Knope. New York, 1955.

Huntington, S., The Soldier and the State& The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957, 1985.

Lacoste, Y ., Geopolitique La longe histiore d'aujourd'hui, Larousse, Paris, 2006.

Levi-Strauss, C., Race et histoire, Folio, Denoel, 1952, 1987.

McSweeney, B. Security, Identity and Interests. Cambridge University Press, 1999.

Singer, E. A., Experience and Reflection. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959

Tocqueville, A. de, De la democratie en Amerique, ?uvres Completes, T.I vol. 1 et 2, Gallimard, P., 1951

Weber. M., Economy and Society, New York, 1968.

Средства за оценяване:

Самостоятелно разработване на зададена тема;

Представяне на участие в публична лекция и коментар на проблематиката.