PHIB541 Проект "Епистемологични проучвания в електрони бази данни"

Анотация:

Курсът обучава студентите в изследователска работа с електронни ресурси. Студентите ще се научат да работят с различни видове електронни ресурси, да осъществяват търсене в обемни бази от данни, да извличат обобщена информация, да съставят библиографски справки.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

различните видове бази данни за изследователска работа (пълнотекстови ресурси, виртуални библиотеки, електронни списания)

2) могат:

да работят с различни видове електронни ресурси, да осъществяват търсене в обемни бази от данни, да извличат обобщена информация, да съставят библиографски справки.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Електронни ресурси и начини на работа с тях
  2. Формулиране на тема от областта на теория и история на познанието.
  3. Проучване и сравнение на източници
  4. Провеждане на изследване по зададена тема.
  5. Формулиране на изводи
  6. Презентиране на резултати от проучване

Литература по темите:

АРИСТОТЕЛ: Метафизика, София 2002.

АРИСТОТЕЛ: Топика, София 2002.

БЕРГСОН, АНРИ: Интуиция и интелект, София 1994.

ВИТГЕНЩАЙН, ЛУДВИГ: Избрани съчинения, София 1988.

ГАДАМЕР, ХАНС-ГЕОРГ: Истина и метод, Плевен 1997.

ДЕКАРТ, РЕНЕ: Метафизика, София 1996.

ДЕКАРТ, РЕНЕ: За метода, изд. ЛИК, София 1997.

ДЖЕЙМЗ, УЙЛЯМ: Прагматизмът, София 1994.

КАНТ, ИМАНУЕЛ: Пролегомени, София 1993.

ЛАЙБНИЦ, ГОТФРИД: Нови опити върху човешкия разум, София 1966.

НИЦШЕ, ФРИДРИХ: Отвъд доброто и злото, в: Съчинения в 6 тома, т. 5, София 2003.

РИКЬОР, ПОЛ: История и истина, София 1993.

СИВИЛОВ, ЛЮБЕН (съст.): Теории за истината, София 1995.

ФУКО, МИШЕЛ: Археология на знанието, София 1996.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Философия на езика и социална теория, София 1999.

ХАЙДЕГЕР, МАРТИН: Същности, София 1992, 1999.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Феноменология на духа, 1999.

Средства за оценяване:

Курсова работа - 50%

Анализ - 50%