LEAB020 Френски език за администрацията

Анотация:

Курсът въвежда студентите в специфичния езиков регистър и в терминологията на администрацията на ЕС на френски език. Курсът цели да изгради знания и умения за разбиране, анализ, превод и редактиране на текстове, свързани с административно-политическия процес и структури на ЕС и на държавите-членки

прочети още
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)

придобиват знания за езика на публичната администрация и на административните и политически институции на ЕС;

запознати са с ролята на администрацията в европейския процес на публичните политики;

знаят основните административни институции и процедури на ЕС и на страните-членки ;

придобиват знания за административната организация на държавите –членки, с акцент върху административната структура и организация на Франция и България.

2) могат:

да разграничават административния език от останалите езикови регистри и да го ползват по предназначение в адекватни ситуации;

развили са умения за работа с административни текстове на френски език, свързани с европейската интеграция и управление ;

развили са нагласа и умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище.
Предварителни изисквания:
Препоръчително е студентите да имат знания и умения, свързани с успешно завършени курсове по практически френски език на ниво В2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm.

2. Ван Гервен, В., Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007.

3. Бояджиева Р. и Янков Д. (ред.) Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, С. 2007.

4. Коларова Р., Сравнително Европейско управление, С. 2009.

5. Попова Ж. Право на Европейския съюз, Фондация „Европейски институт”, С. 2006.

6. Хикс С. Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.

7. Lerat, P. "Les langues specialisees", Paris, PUF, 1995.

8. Grossman, E., Irondelle, B. Saurugger, S. et J.-L. Quermonne, Les mots de l'Europe. Lexique de l'integration europeenne, Paris, Presses de Sciences po, 2002.

9. Wallace H., W. Wallace and M Pollack, Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005.

10. Qu’est-ce que l’administration ? Consiltable sur : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/definition/quelles-sont-specificites-administration-francaise.html

11. Decouverte des institutions et de la vie publique. Consultable sur : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/definition/

Средства за оценяване:

Тест - 40%

Писмени задачи- 40%

Устен изпит- 20 %