LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията"

Анотация:

Целта на курса е студентите да развият умения за работа с административни текстове, свързани с европейската интеграция и управление, както и нагласа и умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище. Обучаваните се запознават с ролята на администрацията в европейския процес на публичните политики и с основните административни институции и процедури на ЕС и на страните-членки.

прочети още
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
доц. Татяна Фед  д-р
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• езика на публичната администрация и на административните и политически институции на ЕС

• административната структура и организация на страните в ЕС

2) могат:

• да разграничават административния език от останалите езикови регистри

• да ползват административния език в делова среда


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Образуване и устройство на ЕС
  2. Въведение в институциите на ЕС
  3. Административният език на европейските проекти

Литература по темите:

• Основна литература:

https://europa.eu/european-union/index_en

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/

http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm

http://www.euractiv.com/

• Допълнителна литература:

http://bookshop.europa.eu/en/european-agencies-working-for-you-pbTK0214910/

The European Union: How Does it Work? by Elizabeth Bomberg, John Peterson , Richard Corbett, February 20, 2012