BAAB517 Проект: Методология на счетоводството

Анотация:

Проектът има за цел да осигури знания за методологията на счетоводството. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя две основни задачи:

• да задълбочи знанията по счетоводство;

• да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• да понятията, обекта, предмета и елементите на методологията на счетоводството;

• да подбират информацията, необходима за разработване и представянето на тема по методология на счетоводството.

2)могат:

• да подбират необходимата информация за разработването на тема по методология на счетоводството.

• да подреждат информацията в структурни единици при презентирането на темата по методология на счетоводството


Предварителни изисквания:
Знания по основи на счетоводството и методология на счетоводството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въвеождане в тематиката на курса. Заапознаване с казуси и задачи по тематиката на курса. Определяне на задание и даване на указания към него.
  2. Проучване на теорията и практиката по тематиката на заданието.
  3. Изготвяне на проект

Литература по темите:

1.Препоръчителна литература

1. Башева, С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др. Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

2. Димитров, М. Павлова, М. Теория на счетоводството, Ромина, София, 2010.

3. Динев, М. Обща теория на счетоводството. София, 1999.

4. Дурин. Ст., Дурина, Д. Счетоводство на предприятието. Форком, София, 2013.

5. Душанов, Ив., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието. Ромина, София, 2015 г.

6. Илиев, Г., Иванова-Кузманова, Г., Панчева, Ст. и др. Счетоводство. В. Търново, Фабер, 2009.

7. Проданов, Г. Раданов, Д. Счетоводство на предприятието. Сиела, София.

8. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013.

9. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник със задачи и казуси). София, НБУ, 2014.

ІІ. Нормативни актове

1. Закон за счетоводството. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

2. Национални счетоводни стандарти. http://balans.bg/счетоводни-стандарти/