MUSB277 Практика: Синтезатори, пърформънс и саунд дизайн

Анотация:

Този курс, който е своего рода практикум към курс MUSB274 Синтезатори, пърформанс и саунд дизайн,има за цел да развива изпълнителските и теоретични знания и умения на всеки един студент.

Опитността придобита по време на лекциите, позволява на студента да участва в проекти в НБУ,свързани с различни форми на изпълнителско музициране,компютърна музикална продукция и саунд дизайн.

Тематичният план на курса се изработва от преподавателите,съобразно спецификата и насочеността на курса.

Обучението се извършва индивидуално и е съобразено с индивидуалните качества на студента, неговите интереси,индивидуалното ниво на развитие на музикалните способности, инструменталните умения и сръчности.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Имат теоретични познания и практически умения за управление на компютърен инструментариум

• Могат да анализират разнообразна в жанрово-стилово отношение музика
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност,обща музикална култура, компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изкуство и естетика. Изкуство и компютърни технологии. Идеята за синтез на изкуствата. За мултимедийния характер на съвременните художествени въздействия. Съвременните електронни средства за музикална продукция и интерпретация и възможностите за интеграция между изкуствата
  2. Електронни музикални системи за музикална продукция и интерпретация
  3. Второ поколение - дигитални клавишни музикални инструменти
  4. От сцената до студиото
  5. Музика и стилове в музиката
  6. Саунд дизайн и звукова картина

Литература по темите:

- Нотни материали по синтезатор

- Каталози на фирми - производителки на музикални инструменти и софтуер

- Материали от Интернет

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно:

- практическа разработка

- концертни изяви

- писмени задачи

- участие в семинари и уъркшопи