MUSB274 Синтезатори, пърформънс и саунд дизайн

Анотация:

• Курсът дава знания относно: различните подходи към използването на електронния звук и степента на усвояване на възможностите, които предоставят новите технологии като жанрово-формообразуващ фактор; необходимия теоретичен апарат, който може да бъде прилаган към съответните явления; новата електронна среда и елементи за музикално творчество; новия музикален език и електронния инструментариум чрез който той се осъществява; практиката на актуалното музициране, музикалните и естетически параметри, идеите – исторически заложени и проявявани във философските интерпретации на електронната и компютърната музика.

• Посочват се методи и средства за придобиване на умения при музициране с компютърна техника, за стимулиране на творческите заложби, за изграждане на умения за интерпретация (изпълнение, тълкуване, претворяване) на разнообразни в жанрово-стилово отношение музикални творби с помощта на синтезатор, съвременен софтуер .

• Преподаването на курса е ориентирано към поднасяне на материала в лекционна форма, последвано от съответни практически занятия.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Придобиват теоретични познания и практически умения за управление на компютърен инструментариум

• 2) могат:

Могат да анализират разнообразна в жанрово-стилово отношение музика
Предварителни изисквания:
• Музикални и компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музиката в контекста – пространство и време. За новите идеи за звук през 20век. Електронното звукоизвличане
 2. Понятията музициране и интерпретация. Композиция и интерпретация. За същността на интерпретацията със съвременни електронни системи за музикална продукция и интерпретация
 3. Акустичен звук. Синтетичен електронен звук и тембър. Саунд, саунд-дизайн, звукова картина
 4. Музика и компютърни технологии. За дигитализацията на музиката. Компютърът като средство за създаване и «изпълнение» на музика. За очертаващата се днес смяна на музикалнокултурните подходи. За промените в музикалната практика и изпълнителството
 5. За приложението на съвременните електронни средства за музикална продукция и интерпретация (синтезатор, компютър) в изпълнителската и композиторската практика
 6. За «едновременната» употреба на акустични и електронни изразни при изпълнението и създаването на музика
 7. Функционални възможности на синтезаторите. Изпълнителските изразни средства на клавишните електронни инструменти като елементи на художествената интерпретация. Клавишните електронни инструменти и възможностите за изпълнение и създаване на музика в исторически автентични строеве
 8. Електронна музика и изпълнителска практика
 9. Компютърна музика и изпълнителска практика
 10. Музика и стилове в музиката. Запознаване с видовете музика
 11. Анализ на видовете музика - според стила, според използваната музикална техника и технология в изграждането и организацията на звуковия материал и звуковите структури използвани в художествените произведения. Анализ на музикални структури и различни практики в културния им контекст. Създаване на критерии за оценка
 12. Жанр-форма-структура. Формообразуващи функции на жанра. Въпросът за жанра и отражението върху избора на композиционен метод. Жанровата стратегия и композиторските концепции през 20век. За промяната на представата за произведението като стабилна структура, за т.нар. “отворени форми”. За еклектиката и естетическата многозначност в съвременната музика. За отношението творба-зрител/слушател – среда
 13. За понятията “структура” и “текстура”, за „метафората“ като обект на интерпретация, за “мрежата” и “лабиринта”
 14. отен запис – традиции и промени
 15. Изкуство и естетика. Изкуство и компютърни технологии. Идеята за синтез на изкуствата. За мултимедийния характер на съвременните художествени въздействия. Съвременните електронни средства за музикална продукция и интерпретация и възможностите за интеграция между изкуствата

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Бечева Р.,Електронна музикална интерпретация,С.,2009

• Бечева Р.,М. Бечева. Синтезаторът в музикалното обучение.

Методика на обучението по синтезатор с акомпаниращи функции.

Школа за синтезатор с акомпаниращи функции.С.,Полиграф Юг,2001

• Бечева Р.,М. Бечева. Методика на обучението по синтезатор с автоматичен акомпанимент.С.,Полиграф Юг,2001

• Бечева Р.,Greats for synthesizer 1,С.,2002

• Бечева Р.,Greats for synthesizer 1,С.,2002

• Бечева Р.,Greats for synthesizer 2,С.,2002

• Лазаров С.Електронни музикални ефекти, С, "Техника", 1984

• Лазаров С.,Емил Лазаров.Компютри и музика .С, "Техника", 1989.

• Лазаров С.Електронна музика и синтезатори, С. "Техника" 1986.

• Лазаров С. Звукът, С,2002

• Лазаров С.Електронната музика 2002

• Материали от Интернет.

• Доклади от конференции и фестивали.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване през семестъра и / или изпит в края на семестъра. Формирането на оценката е комплексно.Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в концертни изяви, семинари, проекти.