MUSB001FD Фолклорни танцови изкуства

Анотация:

• Курсът по Български фолклорни танци има за цел да запознае студентите с богатството и многобразието на българския фолклорен танц.

• Обучението е свързано със запознаване със спецификата и стилистиката на танцовия фолклор, както и неговото претворяване на сцена.

• Придобиват се познания по отношение характеристиката на танца в различните фолклорни области на България. Разглежда се връзката на танцовото изкуство с другите изкуства.

• Отделните теми са посветени на посочените проблеми. Степенуването и разпределението им в процеса на обучение - предвид тяхната взаимна зависимост - се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености, музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

• Танцовите образци предназначени за практическото обучение са разнообразни по характер и настроение, степенувани са по трудност.

• Изучаването на танцови образци от различните фолклорни области ще даде възможност на студентите да изградят свой собствен стил на танцуване.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат начални познания в областта на българския фолклор

• Придобиват познания по отношение фолклорния танца

• Придобиват познания относно стилистиката на българския танц в изучаваните фолклорни области.

2) могат:

• Придобиват практически умения в областта на българския танц

• Могат да изпълняват танцови образци от изучаваните фолклорни области

• Могат да използват получените знания в своята работа и последващо обучение..


Предварителни изисквания:
• Общи познания в областта на българския танц.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с историята на българския фолклорен танц.
 2. Основни позиции на ръцете, краката и снагата.
 3. Разучаване на упражнения част от българския екзерсис.
 4. Северняшка фолклорна област - граници, поминак, население. Подобласти. Фолклорни костюми.
 5. Северняшка фолклорна област - инструменти, характеристика на музикалния и танцовия фолклор.
 6. Разучаване на танцови образци от Северозападна Бълграия - Шира, Гъмзовяна.
 7. Разучаване на танцови образци от Северозападна Бълграия
 8. Разучаване на танцови образци от Средна Северна Бълграия
 9. Разучаване на танцови образци от Средна Северна Бълграия
 10. Разучаване на танцови образци от Средна Северна Бълграия
 11. Разучаване на танцови образци от Изчната част на Северняшката фолклорна област
 12. Разучаване на танцови образци от Изчната част на Северняшката фолклорна област
 13. Разучаване на танцови образци от Предбалкана и Балкана
 14. Танците на Северняшката фолклорна област

Литература по темите:

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Велева, М. Разнообразие на българските народни носии, С. 1969, В: Танцова самодейност, бр. 11/12

• Дженев, К., К. Харалампиев, Теория за строежа на движенията в българската хореография, С. 1965

• Джуджев, Ст. Българска народна музика, С. 1970

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Донков, И. Народни хора от Великотърновския край, В. Търново, 1999

• Захариев, П. Характерни особености на тракийските танци. С. 1957, В: Танцова самодейност, бр. 12

• Илиева, А. Жанр и форма на добруджанския танцов фолклор, С. 1976

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Кацарова, Р. Хора и игри от с. Хлевене, Ловешко, БАН., С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Североападна България, С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Странджа, С. 1955

• Петров, К. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, С., 1993

• Петров, К. Български народни танци от Североизточна България. Добруджа, С., 1993

• Петров, К. Български народни танци от Тракия, С., 1995

• Петров, К. Български народни танци от Югозападна България. Пирин, С., 2008

• Руйчев, К. Пирински фолклорни хора, Благоевград, 1977

• Тодоров, Т. Фолклорната традиция и съвременността, С., 1982, В: Художествена самодейност, бр. 4

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „танцово изкуство”,

• бр. 4

• Библиотека „Танцова самодейност”

Средства за оценяване:

Практически задачи