MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства

Анотация:

• Курсът има за основна цел да запознае студентите с българския фолклор и неговата синкретичност.

• По време на своето обучение студентите ще имат възможност да се запознаят с всичките проявления на традиционния български фолклор – обред, музика, инструменти, танц и слово.

• Ще се насладят на творчеството на едни от най-изтъкнатите български изпълнители.

• Да получат познания за основните теоретични понятия и категории, свързани с изучаването на българския фолклор.

• Ще се обсъждат и теми свързани със съвременното проявление на традиционния български фолклор.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Ще имат познания в областта на традиционния обреден календар на българите.

• Ще познават музикалния фолклор и неговата връзка с обредите.

• Ще познават основните български традиционни инструмент.

Ще могат да прилагат наученото в професионалната си практика.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Характерни особености на българския фолклор. Историческо развитие на музикалния фолклор. Класификация на българския музикален фолклор.
 2. Видимият и невидимият свят на фолклорния човек
 3. Веществената култура в народното вярване.
 4. Човекът в народното вярване.
 5. Обреден календар на българите
 6. Календарни обредни. Обредният календар от Димитровден до Коледа.
 7. Обредният календар от Димитровден до Коледа.
 8. Обреден и музикален фолклор свързан с празниците Васильовден, Йордановден, Ивановден и Бабинден.
 9. Текущо оценяване - тест
 10. Трифун Зарезан и Тодоровден. Заговезни.
 11. Лазаровден, Цветница и Великден.
 12. Гергьовден.Нестинарството. Еньовден
 13. Голяма Богородица. Седянката.
 14. Обреди и обичаи, които не са свързани с постоянни дати – Пеперуда, Герман, Гонене змей, Заораване, Провиране през дреха и други.
 15. Обреди свързани с живота на човека. Раждане. Сватба.Смърт
 16. Словесен фолклор. Класификация на словесния фолклор.

Литература по темите:

Ангелов, В. Празникът в традиционната народна култура. С., 1997

Ангелов, В. Мит и фолклор. С., 1999

Арнаудова, М. Фолклорното начало в сценичните танци // Художествена самодейност, 1980, №12

Беновска, М. Към проучването на обредното време и обредния календар // Български фолклор, 1979, № 3

Бокова, И. Житейските разкази: един поглед към фолклорната култура // Български фолклор, 1994, № 6

Бокова, И. Културна идентичност – образи на отъждествяване и оразличаване // Български фолклор, 1998, № 1-2

Бокова, И. Културна идентичност и словесни интерпретации // Български фолклор, 1998, № 1-2

Бокова, И. Празникът в образ и звук // Български фолклор, 1996, № 5-6

Ботушаров, Л. Страх ме е от преиначаване // Художествена самодейност, 1981, №2

Ботушаров, Л. Обредът в танцовата постановка // Художествена самодейност, 1983, №2

Бочков, П. Фолклористични аспекти на етноложкото познание // Български фолклор, 1998, № 1-2

Бочков, П. Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност // Български фолклор, 1999, № 4

Бочков, Пл. (съст.) Фолклор и образование. С., 2003

Братанова, Р. Традиционни обичаи под сценична маска // Български фолклор, 1999, № 3

Бочков, П. Увод във фолклорната култура. Лекции по фолклор. Пловдив, 2002

Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св. Петкова (съст. и ред.). Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002.

Братанова, Р., Г. Краев 1990 Ансамблите за изворен фолклор – форма на съвременния фолклоризъм // Български фолклор 16/ 2: 89-97

Владимиров, В. Представяне и разпространение на фолклора в съвременния свят // Художествена самодейност, 1978, №10

Ганева, В. Фолклорната традиция след социалистическата революция // Художествена самодейност, 1981, №4

Ганева-Райчева, В. Наследство и модерност в България // Български фолклор, 2000, № 2

Ганева-Райчева, В. Идентичността. Смислови полета и възможности на понятието // Български фолклор, 1999, № 4

Ганева-Райчева, В., И. Бокова – Автобиографичният разказ в слово и визия // Български фолклор, 1997, № 5-6

Георгиева, А. Фолклорният разказ в динамиката на съвременността // Български фолклор, 2005, № 2

Георгиева, А., Г. Гаров Проектът: нов живот за традицията или нов възглед за живота // Български фолклор, 2005, № 2

Генчев, Ст. Народната празнично-обредна система // Художествена самодейност, 1981, №2

Грънчарова, Е. Танцова дейност в българската сватбена обредност.” В: Изкуствоведски четения , С., 2007

Грънчарова, Е. Орнаментиране и вариационност в българския традиционен танц // Български фолклор, 2007, №4

Грънчарова, Е. От традицията до сцената (Трансформации на селищната танцова култура) // Български фолклор, 2005, № 3

Гусев, В. Върху методите за изследване на фолклора // Български фолклор, 1975, № 1

Джиджев, Т. Въпроси на структурата на синкретичната форма в коледарските народни песни // Български фолклор, 1977, № 4

Джиджев, Т. Музикален фолклор и музикална самодейност – съвеременни връзки и взаимоотношения. Международен симпозиум „Фолклор и художествена самодейност”, Бургас, 1974

Джиджев, Т. Телевизия и фолклор // Български фолклор, 1996, № 5-6

Джиджев, Т. Фолклор и художествена самодейност – проблеми на българския фолклор. Доклади и изследвания, С. 1972

Джиджев, Т. За чистотата на фолклорния стил // Художествена самодейност, 1981, №5

Джуджев, Стоян 1945 Българска народна хореография.София

Дикова М., К. Масларски Танцовата самодейност. С., 1958

Динеков, П. Българската фолклористика пред нови задачи // Български фолклор, 1975, № 1

Динеков, П. Между фолклора и литературата // Български фолклор, 1976, № 1

Динеков, П. Проблеми на историята на българската фолклористика // Български фолклор, 19778 № 2

Динеков, П. Фолклорът – огледало на народния живот // Художествена самодейност, 1980, №5

Добрева, Д. Разкази за социалистическото село. Към словесното овладяване на миналото и настоящето // Български фолклор, 1997, № 5-6

Добрева, Д. Трудова дейност в колектива. Официална норма и действително поведение в едно планинско село през 50-те години // Български фолклор, 1997, № 3-4

Донев, И. Естетическо възпитание на танца // Художествена самодейност, 1978, №4

Елчинова, М. 2001 „Антропологът в действие. Предизвикателствата на включеното наблюдение.” – В: Ловци на умове. Лекции по антропология.София, НБУ: 150-163.

Елчинова, М. Етносемиотично // Български фолклор, 1996, № 5-6

Живков, Т. Ив. История и народно творчство – Векое, С., 1974, н. 1

Живков, Т. Ив. Моралните предизвикателства на етнологията // Български фолклор, 1998, № 4

Живков, Т. Ив. Фолклорът – съвременен и непреходен // Художествена самодейност, 1983, №2

Живков, Т. Ив. Фолклорът – жизнен естетически процес // Художествена самодейност, 1984, №6

Живков, Т. Ив. За творческо усвояване на фолклорното наследство // Художествена самодейност, 1982, №8

Живков, Т. Ив. Фолклор и фолклорен театър // Художествена самодейност, 1980, №12

Живков, Т. Ив. Опазването на фолклора като проблем на националната култура // Български фолклор, 1979, № 1

Живков, Т. Ив. Фолклор и съвременност, С., 1981

Живков, Т. Ив. Уроците на две десетилетия // Български фолклор, 1995, № 1-2

Живков, Т. Ив. Фолклор и медии // Български фолклор, 1996, № 5-6

Живков, Т. Ив. Фолклор и художествена самодейност // Български фолклор, 1977, № 4

Живков, Т. Ив. До следващата запетая. С., 1999

Живков, Т. Ив. Фолклорна и нефолклорна песен // Български фолклор, 1976, № 1

Живков, Т. Ив. Единство на българската фолклорна традиция, 1989

Живков, Т. Ив. История и народно творчество //Векове, 1974, №1

Живков, Т. Ив. Исторически и съвременни аспекти на връзката между фолклора и худовествената самодейност. Международен симпозиум „Фолклор и художествена самодейност”, Бургас, 1974

Живков, Т. Ив. Преображенията на фолклора, стр. 17 – 22

Живков, Т. Ив. Фолклор и идология, // Български фолклор, 1976, кн 2

Живков, Т. Ив. Фолклор и любителско творчество, 1997

Живков, Т. Ив. Фолклор и съвременна художествена култура, Стр. 143-147

Живков, Т. Ив. Увод в етнологията. Лекции. Пловдив, 2000

Живков, Т. Изкуство, наука и култура в служба на народа, Т.1, С., 1965

Захариева, С. Свирачът във фолклорната култура. С., 1987

Земцовски, И. И. Песента като исторически феномен 7

Златкова, М. Градски общности и пространства на града – наследство и културно взаимодействие // Български фолклор, 2004, № 1-2

Иванова, Р. 1986 Фолклорните явления в наши дни // Български фолклор, 1986, №3

Иванова, Р. Пътят към демокрацията: пространствените измерения на масовите политически протести.// Български фолклор, 1993, №4

Илиева А., И. Рачева Исторически аспекти на проблема за ритмообразуването в българския танцов фолклор// Български фолклор, 1982, №3

Илиева, А. За обредния произход на някои детски игри в България // Български фолклор, 1999, № 3

Илиева, А. Фолклорната традиция у нас и Освобождението // Художествена самодейност, 1978, №3

Илиева, А. За селското и градското в танцовата култура на гр. Банско // Български фолклор, 2003, № 1

Илиева, А. Жива връзка. Колективите за изворен фолклор и съдбата на фолклорната ни култура // Художествена самодейност, 1981, №1

Илиева, А. и др. История на българската музикална култура Том 1. С., 1998.

Илиева, А.Българският народен танц // Художествена самодейност,1982, №11

Кауфман, Д. Съвременните сватбарски оркестри като „дисидентски” формации // Български фолклор, 1995, № 6

Кацарова, Р. Български танцов фолклор. С., 1955

Краев, Г. Маскарадните игри и съвременната ни култура // Художествена самодейност, 1984, №6

Краев, Г. За майстора и за неговия ансамбъл като метафора на постфолклора.– В: Петър Григоров, 2006 Танцът разказва. Моят живот в хореографията: спомени и анализи. С.2000

Краев, Г. Митология на градската фолклорна празничност или към митологията на днешното.//Български фолклор, 1990, №3

Краев, Г. Фолклорната класика: аудиовизуалната комуникация // Български фолклор, 1996, № 5-6

Кутева, М. Народните игри и обичаи на сцената // Художествена самодейност, 1980, №10

Мицева, Е. Параметри на родовата памет // Български фолклор, 2005, № 3

Наумов, Д. Съвременната фолклорна обработка // Художествена самодейност, 1982,

Рачева, И. 1981 „Фолклорът и нашето време”. В: Тодор Тодоров, съст. Съвременност и фолклор. Проблеми, 138-149. София: Издателство Музика.

Рачева, И., А. Илиева 1982 „Проблемът за историческата типология на музикалното и танцово начало в българския фолклор.” В: Фолклор и история: 95-103. София: Издателство на БАН.

Рашкова, Н. Българската музикална идентичност // Български фолклор, 1998, № 1-2

Рашкова, Н. Радио „Сигнал+” – обратната връзка // Български фолклор

Рашкова, Н. Влияние на родствените връзки при усвояването на фолклорномузикалния инструментализъм // Български фолклор, 2005, № 3

Стателова, Р. Самодеецът (щрихи към портрета на участника в музикалната самодейност) // Българско музикознание, 1988Б, № 3

Стойков, А. За количествено – качествените параметри на развитието на социалистическата култура, стр. 109117

Тодоров, Т. Съвременни проблеми в изучаването на българското музикално народно творчество, С. 1974

Тодоров, Т. Фолклор и художествена самодейност, В: Българска музика, С. 1968, кн. 1

Тодоров, Т. Фолклорната традиция и съвременността // Художествена самодейност, 1982, №4

Томова, Е. Ролята на професионализма при претворяването на фолклорното наследство в съвремеността, В: Професионализмът, народната музикална и средновековна певческа практика. Информационен бюлетин, Музикални хоризонти, 12-13, 1989

Тумангелов, Б. Обредни игри и хора в българските народни традиции и обичаи, 1972 и опознаването на народната култура, В Етногенезис и културно наслество на българския народ, С. 1972

Тумангелов, Б. Худовественат самодейност и оознаването на народнат култура – Етногенезис и културно наследство на българския народ, С. 1972

Тумангелов, Б. Художестевната самодейност

Щърбанова, А. Ситната игра – от сакрална към стилова характеристика // Български фолклор, 1999, № 3

Щърбанова, А. Танцът като пътуване в света на сакралното // Български фолклор, 1995, № 1-2

Средства за оценяване:

ТО 1 - Дискусия

ТО 2 - Контролна работа