PHIB544 Проект: Самостоятелно филосовско изследване - I част

Анотация:

Курсът има за цел да формира у студентите умение за извършване на самостоятелно изследване върху философията на Платон, традицията на платонизма, философията на средновековието и Ренесанса и философията на Кант. На базата на придобитите за тези философски традиции знания студентите трябва да се научат да се ориентират в специфичните за всяка от тях философски контексти и да разбират и използват правилно специфичните за тях категории. По този начин трябва да се постигне усвояване на методологията на философското изследване чрез използване подходите на философската херменевтика и критическата теория.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
проф. Димитър Вацов  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

познават специфичните за философията на платонизма, за средновековната и ренесансовата философия и кантианската философия контексти;

познават херменевтическия и/или критическия подход за извършване на философско изследване.

2) могат:

да разбират и могат да използват специфичните специфичните за философията на платонизма, за средновековната и ренесансовата философия и кантианската философия категории;

могат да обяснят и подготвят методологически подход за извършване на изследване на определен философски проблем.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аврелий Августин, Изповеди, София 1993.

Аврелий Августин, Малки трактати, София 2001.

Аристотел, Метафизика, София 2002.

Аристотел, Категории, София 1992.

Аристотел, Никомахова етика, София 1993.

Кант, И., Критика на практическия разум, София 1974.

Кант, И., Критика на чистия разум, София 1992.

Кант, И., Пролегомени, София 1993.

Платон, Диалози т. 1, София 1979.

Платон, Диалози т. 2, София 1982.

Платон, Държавата, София 1981.

Платон, Диалози т. 4, София, 1990.

Тома от Аквино, Философски трактати, София 2011.

Средства за оценяване:

Писмени задачи;

защита на проект