PHIB521 Семинар "Ad hoc курс - І част"

Анотация:

Курсът е практически извънаудиторен. Неговата цел е да запознае студентите с българските и международните периодични издания по философия и да ги научи да търсят и оценяват научни публикации на базата на различни формални и съдържателни критерии, както и да си създават преценка за профила и качеството на различните преиодични издания като цяло. За целта ще се използват както книжните, така и електронните публикации на съответните периодични издания. Студентите ще имат за задача самостоятелно да опишат и анализират характеристиките на периодични издания на базата на наблюдения върху тяхната дългосрочна политика. Те ще трябва да изготвят и да представят в семинари обобщени доклади със своите наблюдения върху тази политика.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са най-важните съвременни български и междунардни периодични издания;

• какви са техните тематични профили.

2) могат:

• да издирват публикации в български и междунардни периодични издания по различни формални и съдържателни критерии;

• да класифицират и систематизират публикации в периодични издания на базата на система от критерии;

• да анализират и представят профила и дългосрочната ориентация на въпросните периодични издания.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. „Философски преглед”

2. „Философска мисъл”

3. „Философски алтернативи”

4. „Критика и хуманизъм”

5. „Философия”

6. „Български философски преглед”

7. “Mind”

8. „Journal of Philosophy”

9. “Philosophy and Public Affairs”

10. “Philosophy and Phenomenological Research”

11. “History and Theory”