BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие

Анотация:

" Стратегическото мислене се разглежда в контекста на анализа на съвременни теоретични концепции, парадигми и инструменти за изследване на проблематиката, като се търсят релации между стратегическото мислене и процесите на вземане на решения в организациите, способностите и качествата на мениджъра и управленската ефективност, формирането на успешна стратегия в бизнеса и прилагането на концептуална схема по индикатори.

" Решаването на всеки управленски проблем изисква не само проявата на индивидуал- ната интуиция на мениджъра, но и значителни колективни усилия за определяне на неговата същност, специфика и възможности за развитие на основата на издигнати алтернативи и мнения. Затова от особено значение е използването на методи и форми за анализ, техники и модели за креативно и нестандартно мислене, които да създават условия за максимално разгръщане на евристичния компонент в обсъжданията.

" Основните цели на курса са обвързани и с формирането на умения за презентация, осмисляне и доказване на повдигнатите тези, въпроси и аспекти по тематиката, демонстрирането на конкретен метод, подход или техника за креативно и нестандартно мислене в управлението на организациите и бизнеса.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Същността, основните компоненти и характеристики на стратегическото мислене в съвременните организации, възможностите за неговото формиране и развитие;

" Зависимостите: стратегическо мислене - интелигентност - интуиция - когнитивни способности - креативност и иновации - управленски стил, мениджърси профил и организационен климат (зрелост, култура);

" Елементите на концептуалната схема за стратегическо мислене и тяхното отражение върху стратегическото планиране и управление на организацията и

2) могат:

" Да прилагат научен инструментариум за анализ и оценка на стратегическото мислене, неговите основни компоненти, характеристики и съвкупности от качества, необходими на мениджъра в съвременните организации;

" Да свързват стратегическото мислене с методите за стратегически анализ;

" Да прилагат конкретни инструменти и техники за решаване на проблеми чрез подходите за нестандартното, критичното и креативното мислене;

" Да предлагат модели, форми и техники за усъвършенстване на компетентности и активизиране на умения за развитие на отделните компоненти, качества или характеристики от лидерски стилове, ефективно формиращи и управляващи процесите за вземане на решения в конкретна организация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са придобили знанията и уменията към курсовете

" Организационно поведение

" Основи на управлението

" Стратегическо управление

" Теория на организацията

" Управление на променитеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност - особености - отличителни черти - качества - компоненти на стратегическо мислене, необходими за съвременните мениджъри и организации. Проект: Стратегическо мислене и методи за стратегически анализ (Pest, SWOT, Матрица на Ансоф, GE) Разработване на проект 1
  2. Анализ на теоретичните концепции, парадигми и инструменти за стратегическо мислене при управление на процесите за вземане на решения. Проект: Модели за вземане на решения и методика за оценка на етапите Разработване на проект 2
  3. Стратегическо мислене и стратегически ориентации (дейности) за мениджъра при управлението на организациите в бизнеса. Проект: Анализ, оценка и препоръки за конкретна организация Разработване на проект 1
  4. Стратегическо мислене и алтернативни стратегии. Проект: Теоретико -приложна разработка с примерни модели, схеми и интерпретации на подходи от практиката по избор от: Модел на Боно за латералното мислене - рамка за вземане на креативни и ефективни решения; Схема на Тръмп за водене на преговори - вземане на решения - сключване на сделки или др
  5. Стратегическо мислене при турболентността на бизнес средата и управлението на промените. Проект: Извеждане на зависимости от анализи по значими литературни източници, проучвания и изследвания по проблематиката
  6. Стратегическо мислене и изискването за когнитивни способности и умения към съвременния мениджър. Проект: Теоретико - приложен анализ на тази зависимост при разработване на бизнес план за конкретна фирма
  7. Стратегическо мислене и релации с управленски стил, мениджърски профили и организационен климат (степен на зрелост, култура) Проект: Изследване на зависимости с управленски стилове и индикаторите (първични и вторични механизми) за организационна култура
  8. Стратегическо мислене и съвременни теории за интелигентността Проект: Интерпретация по зависимости "нестандартно мислене - интуиция - креативност - критичност - иновации"(с приложение таксономията на Блум)

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература

1. Посочените литературни източници към всеки един от курсовете, включени в програмната схема за трети семестър;

2. Нормативна база CIELA, НБУ;

3. Официален сайт на ЕК

4. Електронен архив на НБУ

Основна и препоръчителна литература по определените 9 основни теми за проект:

Дракър, П., Практика на мениджмънта. София: Класика и стил, 2001.

Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. София: Класика и стил, 2000.

Боно, Е., Шестте медала за стойност. София: Locus, 2010

Грийнспан, А., Епоха на турболентност. Приключения в един нов свят. Сoфия: Обсидиан, 2008..

Тръмп, Д. , Шварц, Т. , Тръмп: изкуството на сделката, Хермес, Пловдив, 2004;

Университетът Тръмп, Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари. София: Locus, 2008.

Лашър, У., Стратегическо мислене за дребния бизнес и неговите подразделения. София: ЛИК, 2001

Макнийли, М., Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. София: Фокус, София, 2001.

Холанд, У., Промяната: стилът на 21 век. София: Инфодар, 2001.

Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, София, 2000.

Панайотов, Д., Психология на бизнеса, НБУ, София, 2006.

Johnson, G., K. Scholes & R.Whittington, Exploring Corporate Strategy, 8th ed, Prentice Hall, 2008

Bradford, R., P.Duncan, Simplified Strategic Planning: A No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Results Fast, Chandler House Press, 2000

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

І. Характеристики и изисквания при изготвянето на проекта

1. Представеният проект включва: уводна обосновка за значимостта на изследвания проблем; систематизация на теоретични постановки и дискусия по тях; възможности за приложение на инструментариум, принципни положения на методика и подходи за събиране на информация; изводи и препоръки за теорията и практиката.

2. Авторовата позиция е задължителна, с открояване на ползваната литература (коректно цитиране), лична интерпретация и извеждане на евристичен акцент в изводите.

3. Обемът на представената разработка е до 12-15 стр., при стриктно спазване на стандартите за технически изисквания, оформление и академичност при стила на изложение и цитиране, сроковете за прикачване на проекта в системата на Moodle.

Технически изисквания: Файлът трябва да бъде изготвен във формат Microsoft Word 2000 до Microsoft Word 2007. Шрифт Times New Roman 12 pt. Междуредие 1.5. Стандартна табулация - 1.25 см. Отстъп в началото на всеки абзац - 1.25 см. Полета: 2 см на всяка страна. Да не се представя в PDF, RAR или ZIP.

ІІ. Форми на проверка и оценка:

Писмено и устно представяне на проекта (текст и презентация от 10-15 слайда за открита дискусия), като при оценката ще се имат предвид следните критерии:

Съдържателни характеристики

1. Логика на представения текст (структура).

2. Интерпретация по ключови понятия и литературни източници.

3. Анализ на поставения проблем, използване на фактите и параметрите.

4. Предложени идеи, тенденции за развитие и препоръки в контекста на казуса.

Показани умения при презентацията

1. Подходящ стил на излагане на основните тези.

2. Използване на схеми, слайдове, графики и други онагледяващи средства.

3. Кондиция при управлението на времето.

4. Вербална и невербална комуникация (убедителност на въздействието).

Проявени способности при отговаряне на въпросите

1. Разбиране на материята (в хоризонтален и вертикален план).

2. Систематичност и аргументираност.

3. Асоциативно мислене и умение за прилагане в друг контекст.

4. Бързина на мисленето и адекватност на реакцията.