BULB524 Западноевропейски литератури (15-19 век)

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основните тенденции в западноевропейските литератури в периода от Ренесанса до модернизма. Той ще бъде ориентиран в две посоки: 1) Теоретични знания за историческото развитие на западноевропейските литератури в разглеждания период; 2) Познание за основните произведения на тези литератури.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Направленията в западноевропейските литератури от Ренесанса до модернизма.

• Основните автори и произведения през разглеждания период.

2) могат:

• Да разпознават чертите на направленията в западноевропейската литература във времето от 15 до 19 в. в литературните текстове.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Протохристова, Кл. “Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи”, С., 2004.

Хаджикосев, С., “Западноевропейска литература”, С., 2000-2011.

Средства за оценяване:

Писмни задачи - 80%

Устен изпит - 20%