SOCB561 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- І част

Анотация:

Курсът има за цел да формира у студента умение за извършване на самостоятелно социологическо изследване. Първата част е съсредоточена върху усвояване на методологията на емпиричното социологическо изследване чрез количествени и качествени методи за анализ на данни, както и върху усвояване на основни социологически парадигми и концепции за анализ и диагностика на съвременността – история на социологията и социология на отклоняващото се поведение.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р
гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

а) ще познават съвременните социологически подходи за извършване на социологическо изследване, както и основни социологически парадигми и концепции от областите история на социологията и социология на отклоняващото се поведение.

б)ще могат да обяснят и подготвят методологически подход за извършване на изследване на определен обществен проблем.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Фотев, Георги. 2004. Диалогична социология. София: Изток-Запад.

Канушев, Мартин. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. София: “Критика и хуманизъм”.

Бъргър, Питър. 1999. Покана за социология. София: ЛИК.

Гидънс, Антъни. 2003. Социология. София: Прозорец.

Бъргър, Питър и Томас Лукман. 1996. Социалното конструиране на реалността. София: ИК “Критика и хуманизъм”.

Хейг, П., Джаксън, П. – Как да правим маркетингови проучвания?, С.1993.

Merton, R., Colemann, J. – Qualitative and quantitative social research, 1979.

Hamersfeld, M., Cees de Bont – Market research Handbook, ESOMAR World research Publication, John Wiley& Sons Ltd., 2007

Средства за оценяване:

1. Писмени задачи - 50%

2. Защита на проект - 50%