POLB155 История и институции на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните фактори, повлияли развитието на европейската интеграция като процес – основополагащи идеи, лансирани проекти, действащи лица, наднационални институции

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• кои са основните етапи в развитието на Европейския съюз

• какво отличава политическите институции на Европейския съюз от традиционните политически институции в съвременната национална държава

• кои са основните действащи лица в процеса на изработване и вземане на решение в рамките на многостепенната система на управление на Европейския съюз

2) могат:

• да представят систематизирано основните фактори, повлияли развитието на европейската интеграция като процес

• да изследват и анализират спецификите на политическия процес в рамките на Европейския съюз

• да конструират сравнителен анализ на политическите институции в държавите-членки на Европейския съюз


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Европа – история и пространство. Фирософски и политически проекти за обединението на континента. 2. От Европейски общности към Европейски съюз - развитие на договорните основи на европейската интеграция. 3. Държавите-членки: основен субект на европейската интеграция. Роля на националните институции. 4. Над-национални институции на ЕС: Европейската комисия - функции и полета на управленска компетентност 5. Над-национални институции на ЕС: Европейският парламент - състав, организация и полета на управленска компетентност 6. Междуправителствени институции на ЕС: Европейският съвет - развитие и сфери на окмпетентност 7. Междуправителствени институции на ЕС: Съветът на ЕС - формиране и сфери на компетентност 8. Съдебни и контролни институции на ЕС
  2. 9. ЕС като външнополитически актьор: институции, ограничения и перспективи 10. ЕС като вътрешно-политически актьор: контролни институции, ограничения и перспективи 11. Гражданско участие в политиките на ЕС: институции и механизми; 12. Финансови параметри на европейската интеграция: институции, ограничения и перспективи 13. Консултативни органи на ЕС - ИСК и КР: състав и сфери на компетентност 14. Изпълнителни органи в ЕС - агенции: формиране и сфери на компетентност
  3. Тест

Литература по темите:

1. Салман, Хари – Изцелението на Европа. Пробуждане на европейското самосъзнание. Кибеа, София, 2001

2. Хаген Шулце - Нациите, държавите и Европа, в: Държава и нация в европейската история, изд. “Лик”, София 2002 г.

3. Николов, Красимир - История на Европейската интеграция, в: Основното за Европейския съюз, под ред. На Проф. Пенка Караиванова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1998

4. ХИКС, САЙМЪН, Политическата система на Европейския съюз, Издателство "Парадигма", София 2007

Средства за оценяване:

курсов проект - 50%

тест - 50%