COMB510 Проект "Особености на обществените електронни медии /БНТ и БНР/

Анотация:

Извънаудиторен курс, по който студентите представят реферат по една от предложени минимум три теми от областта на обществените медии.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развивят практически умения в анаизирането и систематизирането на знания в сферата на масовите комуникации.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Открита ли е телевизията? Кратка история и теория на телевизионната комуникация, Владимир Михайлов, ROI Communication, 2003

2. Записки по телевизията. (Несполучливият културен модел), Владимир Михайлов , Изток-Запад, 2006

3. Кино и електронни медии.Михаил Мелтев, Издателски център на НБУ, 2012

4. Телевизионната програма на обществената телевизия: Публичноправни аспекти, Райна Николова , Сиби, 2004

5. Медийно право: Речник на основните понятия, Радомир Чолаков, Труд, 2005

6. Думите на медийния преход, Борислав Градинаров, Евгения Николова, Ели Герганова, Маргарита Пешева, Мария Попова, Милко Петров, Силвия Николова-Казандзи, Христо Кафтанджиев, 2010

7. Телевизионната среда 2001–2010, Програми. Аудитория. Реклама. Регулация. Цифровизация, Весислава Антонова, Емил Владков, Емилия Станева, Лилия Райчева, Маргарита Пешева, Милко Петров, Райна Николова, 2011

8. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, Иво Драганов, НБУ, 2012

9. Телевизия в преход 1995-1997, Маргарита Пешева, Магус, 1998

Средства за оценяване:

Предадената тема се оценява по шестобалната система.