COMB599 Проект: "Анализ на имиджа"

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и приложението в практически казуси на натрупаните знания в сферата на публичните комуникации и да стимулира интереса им към специализираните издания в областта на медиите и масовите комуникации в български и чуждестранни медии.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е имидж, как се конструира и каква е ролята на медиите в този процес

• Как да изследват и анализират публичния имидж на личности и компании, на базата на публикациите в медиите

2) могат:

• да събират тематична информация от медиите

• да прилагат в практиката техниките за анализ на съдържанието

• да анализират и оценяват имиджа на личности и компании


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация, "Рой Комюникейшън"

2. Corporate Reputation and Competitiveness, Rosa Chun, Rui Da Silva

3. Strategic Reputation Management: Towards A Company of Good (Lea's Communication), Peter B. Orlik and Pekka Aula

4. Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation by Leslie Gaines-Ross

5. Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, John Doorley

Средства за оценяване:

Студентите трябва да анализират имиджа на публична личност или компания, така както той се изгражда чрез медиите. За целта ще трябва да изберат чий имидж ще анализират, да съберат наличната информация за съответната личност/компания, да приложат някои от изучените методи за анализ на информация, за да анализират имиджа, който се изгражда чрез медиите. В заключението на анализа си трябва да представят имиджа на личността/компанията и да приложат доказателствата за този имидж, които са анализирали и събрали.

Проектът се представя в писмена форма, към него на диск се прилагат всички анализирани материали, описва се използваният метод и ако има други използвани факти и материали и те се прилагат.

В уводната си част проектът трябва да обясни понятията идентичност и имидж, използвайки наличната литература по темата на български език. Желателно е да се ползва и чужда литература – книги и специализирани списания, които да бъдат цитирани по правилата за цитиране в научната литература.