RUSB515 Странознание на Русия: природни и човешки ресурси

Анотация:

Целта на програмата е да даде на студентите от програма "Русистика" една обща картина за Русия, като очертае съществените етапи от историята на страната заедно с най-главното в руската култура, отразяващо духа на руската нация.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Целта на програмата е да даде на студентите от програма "Русистика" една обща картина за Русия, като очертае съществените етапи от историята на страната заедно с най-главното в руската култура, отразяващо духа на руската нация.
Предварителни изисквания:
Ниво - В2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аверинцев, С.С. Крещение Руси и путь русской культуры. М., 1991.

Бердяев, Н.А. Русская идея. Судьба России. М., 1997.

Бессонов, Б.Н. Судьба России: Взгляд русских мыслителей. М., 1993.

Бицили, П.М. Нация и култура. Изток – Запад, С., 2004.

Живов, В.М., Успенский, Б.А. Царь и Бог. – В: Языки культуры и проблемы переводимости, Наука, М., 1987, 4-153; то же: Успенский, Б. А. Избранные труды в 3-х тт., т.1, ; болг. перевод: Цар и Бог. – В: Успенски, Б. Съчинения, т. 2, Studia Slavica, С., 2000, 65-154.

Карамзин, Н.М. История государства Российского, тт. І-ХІІ, в трех книгах с приложение. М., 1988-1989.

Касьянова, Е.О. О русском национальном характере. М., 1994.

Средства за оценяване:

Реферат