RUSB512 Руска класическа литература

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа лекции (15 теми) и 60 ч. самостоятелна работа. Разглеждат се общи теоретични проблеми, свързани с развитието на руската литература от първата половина на ХІХ век: литературни направления, школи, течения. При представянето на отделни писатели главното внимание е насочено към идейно-художествената еволюция на творчеството, анализа на основните произведения, мястото на твореца в постъпателното движение на литературния процес на епохата.

Целите на курса са:

• да запознае студентите с постиженията на руската литература от първата половина на ХІХ век;

• да изгради навици и умения по работа с конкретни литературни текстове;

• да представи научно-изследователски концепции за изучавания период;

• да обогати преставите на студентите за руската култура.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите от развитието на руската литература през първата половина на ХІХ век;

• основните произведения и персоналии творци от посочения период.

2) могат:

• четат, анализират и интерпретират отделните художествени текстове;

• разбират особеностите на трансформацията на водещите литературни жанрове;

- разширавят своята естетическа култура на бъдещи филолози, обогатавят представата си за Русия и руския манталитет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• имат знания по теория на литературата;

• владеят инструментариума на литературния анализ;

• могат да идентифицират различни жанрове литературни текстове..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна лекция: Руската литература на 19 век в контекста на световния културен процес.
 2. Литературното движение през първата четвърт на ХІХ век.
 3. А.С.Пушкин - "начало всех начал" в руската литература. Лириката на А.С.Пушкин.
 4. “Евгений Онегин"- роман в стихове.
 5. Новаторството на А.С.Пушкин в областта на драмата.
 6. Прозата на А.С.Пушкин. Романът "Капитанская дочка" на А.С.Пушкин.
 7. Феноменът на Пушкиновата поема.
 8. Особености на художественото наследство на М.Ю.Лермонтов. Лириката и поемите на М.Ю.Лермонтов.
 9. "Герой нашего времени" - начало на руския философско-психологически роман.
 10. Идейно-художествена еволюция на Н.В.Гогол. "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Миргород" на Н.В.Гогол.
 11. "Петербургские повести" и Гоголевата художествена антропология и гротеска .
 12. Романът - поема "Мертвые души".
 13. Комедията на Н.В.Гогол "Ревизор".
 14. Философската лирика на Ф.И.Тютчев.
 15. Представяне на презентациите по курса

Литература по темите:

Руска литература – ХІХ век

Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1991.

Анчев А. Руска класическа литература. С., 1979.

Анчев А. Руският роман от втората половина на ХІХ век. С., 1986.

История русской литературы ХІХ века в 4-х т., Л., 1980-1983.

История романтизма в русской литературе. М., 1979.

Манн. Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.

Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996.

Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив, 2002.

Руска литературна класика. София, 2000. Т.1-3.

Русская литература ХІХ века и христианство. М., 1997.

Троев П. Етюди за руската литература. С., 1996.

Троев П. Руска класическа литература. Литературен справочник. С., 1995.

Троев П. Руският роман от първата половина на ХІХ век. С., 1989.

А.С.Пушкин@

А.С.Пушкин и българската култура. С., 1999.

Бурсов Б.И. Судьба Пушкина: роман-исследование. М., 1986.

Васильев Б.А. Духовный путь Пушкина. М., 1994.

Виноградов В.В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М., 2000.

Димитров Л. “Четвероевангелие” от Пушкин. Опит за изучение на драматургичния цикъл “Малки трагедии”. С., 1999.

Жирмунский В.М. Пушкин и Байрон. Л., 1978.

Иваницкий А.И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина: к проблеме онтологии петербургской цивилизации. М., 1998.

Лотман Ю.М. Пушкин. М., 1995.

Петрунина Н.Н. Проза А.С.Пушкина. М., 1987.

Пушкинская энциклопедия. М., 1999.

Смирнов А.А. Романтическая лирика Пушкина. М., 1994.

Фомичев С.А. Праздник жизни. Этюды о Пушкине. СПб., 1995.

М.Ю.Лермонтов@

Германов Г. Лермонтов – личност и проблеми. С., 2001.

Гургулова М. Лермонтов и българската литература. С., 1987.

Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. М., 1973.

Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.

Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография писателя. Л.,1976.

Фохт У.Р. Лермонтов. Логика творчества. М., 1975.

Н.В.Гогол@

Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996.

Звезданов Н. Космосът на Гогол. Велико Търново, 2005.

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1995.

Маркович В.М. Петербургские повести Н.В.Гоголя. Л., 1989.

Смирнова Е.А. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Л., 1987.

Степанов Н.Л. Искусство Гоголя-драматурга. М., 1964.

Фед Т. Николай Гоголь: творчество и судьба. С., 2004.

По отделните персоналии писатели на всеки студент се предлага литература индивидуално според неговия интерес.

(Предлага се и антология на художествени текстове.)

Художественные тексты (минимум)

Жуковский В.А. Сельское кладбище. Дружба. Вечер. Светлана. Невыразимое.

Крылов И.А. Ворона и лисица. Волк на псарне. Стрекоза и муравей. Кот и повар. Волк и ягненок. Квартет. Демьянова уха.

Грибоедов А.С. Горе от ума.

Пушкин А.С. Вольность. Деревня. Чаадаеву. Кинжал. Песнь о вещем Олеге. Узник. К морю. К*** ("Я помню чудное мгновение…"). Пророк. Стансы. "Во глубине сибирских руд…" Арион. Анчар. Няне. Зимнее утро. Кавказ. "Я вас любил…" "Брожу ли я вдоль улиц темных…" Осень. "Вновь я посетил…" "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…" Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Медный всадник. Борис Годунов. Моцарт и Сальери. Евгений Онегин. Повести Белкина. Дубровский. Пиковая дама. Капитанская дочка. Сказки.

Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка. Ночь перед рождеством. Тарас Бульба. Невский проспект. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души.

Лермонтов М.Ю. Жалоба турка. Парус. Смерть Поэта. Бородино. Дума. "И скучно, и грустно…" Тучи. "Прощая, немытая Россия…" Родина. "На севере диком…" Горные вершины. "Выхожу один я на дорогу…" "Как часто, пестрою толпою окружен…" Маскарад. Мцыри. Демон. (1 поэма по выбору.) Герой нашего времени.

Тютчев Ф.И. Весенняя гроза. Чародейкою-зимою. "Не то, что мните вы, природа…" Silentium. "Эти бедные селенья…" "Есть в осени первоначальной…" "Умом Россию не понять…" "Я встретил вас…"

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Средства за оценяване:

100 % текущо оценяване /50 %- тест, 50 % - презентация/.